Vážení výrobci příhradových konstrukcí,

 

Ke dni 1.3.2010 byly nahrazeny normy ČSN 73 1702 a ČSN P ENV 1995-1-1 pro navrhování dřevěných nosných konstrukcí harmonizovanou normou Eurokód 5 ČSN EN 1995-1-1. Návrh podle této normy se liší od navrhování podle ČSN 73 1702 a ČSN P ENV 1995-1-1 mimo jiné:

Viz. článek 5.4.2 odstavec 

(1)P     Při určování sil a momentů v prvcích se rámové konstrukce musí analyzovat s uvážením deformací prvků a spojů, vlivů excentricit v přípojích a tuhosti konstrukce podpěr (viz. obr. 5.1) s definováním uspořádání konstrukce a prvků modelu.

(2)P     V rámové analýze musí soustava přímek pro všechny prvky ležet uvnitř nárysu prvku. Pro hlavní prvky, např. vnější prvky příhradového nosníku musí být soustava přímek totožná s osou prvku.

(3)P     Jestliže soustava přímek uvnitř prvků není totožná s jejich osami, musí se při pevnostním posouzení těchto prvků uvážit vliv excentricity.

 

Způsob tvorby statického schématu podle staré normy
 
 
Obr.1 Schéma neodpovídá zásadám a pravidlům Eurokódu 5 pro tvorbu statického schématu – statické schéma není shodné s  osami
prvků - neuvažuje excentricitu připojených prutů a s tím související namáhání ohybovými  momenty včetně vlivu poddajnosti spojů.
 
 
Způsob tvorby statického schématu podle EC5, jediné platné normy od 1.3.2010
 
 

Obr.2 Schéma plně odpovídá požadavkům Eurokódu 5.

 

Pokud máte zájem o navrhování dřevěných nosných konstrukcí v souladu s výše uvedenou normou, dovolujeme si vám nabídnout internetovou verzi software MII20/20. Možná namítnete, že stavby navržené podle staré normy fungují, a proto není důvod k obavám. Je pravdou, že normy jsou již léta nezávazné a závisí na projektantovi, podle, které se rozhodne konstrukci navrhovat. Za předpokladu, že celá konstrukce je navržena podle jedné normy.

Projektant si ale musí být vědom rizika, které na sebe přebírá. V případě poruchy nebo havárie je pro soud nebo pojišťovnu závazný posudek vyplívající podle platné ČSN EN normy, který nemusí být shodný s návrhem podle normy, kterou projektant použil.