MiTek 20/20 ENGINEERING
 
 
  
המשתמש יכול להגדיר כל צורת גג במהירות
תכנון האגד יעשה רק עם סוגי העץ ופרופילי
הפלדה הקיימים בישראל
 
 
 
 תכנון אגדי מתכת מאפשר הספקתם לאתר בקיט
מוכן להרכבה
כל שהמרכיב צריך לעשות הוא לשים בכל צומת את
 כמות הברגים הנדרשת