MiTek 20/20 ENGINEERING
המשתמש יכול להגדיר כל צורת גג במהירות
תכנון האגד יעשה רק עם סוגי העץ ופרופילי
הפלדה הקיימים בישראל
 
 
 
 תכנון אגדי מתכת מאפשר הספקתם לאתר בקיט מוכן להרכבה 
 
כל שהמרכיב צריך לעשות הוא לשים בכל צומת את כמות הברגים הנדרשת