הצעה לחוזה עם גגן                            
                                             חוזה הספקת "גג מייטק"
 
שנערך ביום: ____________ במקום: _______________________.
בין: __________________ ת.ז. __________________ - להלן הגגן.
לבין: _________________ ת.ז. __________________ - להלן הלקוח.
 
הואיל ומזמין העבודה (להלן "הלקוח") מבקש להזמין גג לבית הנמצא ב- _____________________________________________ (להלן "בית הלקוח"),
והואיל והגגן מצהיר כי ברשותו היכולת והידע לבנות גג זה, מוסכם בין הצדדים שהגגן מתחייב לספק "גג מייטק" לבית הלקוח.
 
התקנת הגג תכלול:
 □ הספקת תוכנית גג שתוכן ע"י מהנדסי "מייטק".
□ הספקת קונסטרוקציה לגג.
□ הרכבת קונסטרוקציית הגג.
□ הרכבת פחחות, מפח מגולוון 0.5 מ"מ.
□ הרכבת מזחלת: כולל/לא כולל צינורות ירידה.
□ הרכבת בידוד מסוג: ___________________________________.
□ הרכבת ארגז רוח  מסוג: □ כפרי עליון   □ כפרי תחתון  □ אחר: _________
     הבולט כ- ___________ ס"מ מקו הבניין.
□ צביעת ארגז הרוח בצבע: ________ גוון_________ ב- _____ שכבות.
□ קשירת רעפים: 100% בהיקף ו- 25% בשאר הגג, או כנדרש בתכנון.
□ בדיקת הגג: הגגן והלקוח יזמינו בגמר העבודה, ממכון התקנים, בדיקת גג. הגג ייבדק ע"פ הצ'ק ליסט שבת"י 1556. עלות הבדיקה היא 375 ₪ ללקוח ו 375 ₪ לגגן (לא כולל מע"מ). בגמר הבדיקה ואישורו ע"י מכון התקנים, תיתן "מייטק" ללקוח תעודת אחריות של חב' "מייטק" לקונסטרוקציית הגג.
 
 □ שונות: ________________________________________.
 
 
תקנים:
הגגן מתחייב להתקין את הגג עפ"י התקנים הבאים:
·        ת"י 1556: גגות קלים.
·        ת"י 412: עומסים במבנים.
·        ת"י 414: עומסי רוח..
·        ת"י 4030: ארגזי רוח.
·        ת"י 1045 (1): בידוד תרמי של בתי מגורים.
 
מחיר:

המחיר לגג הוא: ___________ ₪  (לא כולל מע"מ).

 
תנאי תשלום:
התשלום יתבצע בשיעורים על-פי השלבים הבאים:
_____ % מיקדמה _________________________
_____% עם הספקת החומר לאתר ______________
_____% עם תום שלב הרכבת הקונסטרוקציה _________________
_____% במסירה (לאחר קבלת אישור הבדיקה ממייטק ) _________________
 
הערות:

·        תוכנית הגג חייבת אישור הלקוח לפני תחילת העבודה.

·        לוח הזמנים יוסכם בין הצדדים לאחר אישור תוכנית הגג ע"י הלקוח או בא כוחו.
·        תיאום העבודה עם בעלי המקצוע האחרים הינה באחריותו המלאה של הלקוח.
·        אחריות לחדירת רטיבות בגג לתקופה של 3 שנים ניתנת ע"י הגגן.
 
 
לראייה באו הצדדים על החתום:
 
שם: ______________                                                         שם: ______________
 
חתימה: ___________                                                          חתימה: ___________
               מזמין העבודה                                                                                  הגגן