חוזה אספקת גג מייטק

 

חוזה הספקת גג פלדה "אולטראספן" של "מייטק" (2).

 

 

שנערך ביום: ____________ במקום: ___________________________________.

בין: __________________________ ת.ז. __________________ - להלן הלקוח.

לבין: _________________________ ת.ז. __________________ - להלן הגגן.

לבין: "מייטק ישראל" (גגות מתועשים בע"מ) - להלן "מייטק".

 

הואיל ומזמין העבודה (להלן "הלקוח") מבקש להזמין גג לבית הנמצא ב- _____________________________________________ (להלן "בית הלקוח"),

והואיל ו"מייטק" מצהירה כי יש בידיה הידע והטכנולוגיה לתכנון גג זה ע"פ התקן והואיל והגגן מצהיר כי ברשותו היכולת והידע לבנות גג זה, מוסכם בין הצדדים שהגגן יספק גג פלדה "אולטראספן" של "מייטק" לבית הלקוח.

 

התקנת הגג תכלול:

  הספקת תוכנית גג ע"י מהנדסי "מייטק".

הספקת קונסטרוקציה לגג מפרופילי "אולטראספן" של "מייטק".

הרכבת קונסטרוקציית הגג.

הרכבת פחחות, מפח מגולוון 0.5 מ"מ.

הרכבת מזחלת: כולל/לא כולל צינורות ירידה.

הרכבת בידוד מסוג: ________________________________________

הרכבת ארגז רוח  מסוג: כפרי עליון   כפרי תחתון  אחר: _________

     הבולט כ- ___________ ס"מ מקו הבניין.

צביעת ארגז הרוח בצבע: ________ גוון_________ ב- _____ שכבות.

רעפים מסוג __________________ כולל רעפי אוורור.

קשירת רעפים: 100% בהיקף ו- 25% בשאר הגג, או כנדרש בתכנון.

שונות :_____________________________________________________.

 

מחיר:

המחיר לגג הוא: ___________ ₪  (לא כולל מע"מ).

 

תנאי תשלום:

התשלום יתבצע בשיעורים על-פי השלבים הבאים:

מקדמה _______________________%________

עם הספקת החומר לאתר ___________%________

עם תום שלב הרכבת הקונסטרוקציה ___%________

בגמר העבודה ___________________%________

 

אחריות

א. אחריות מייטק (כנדרש בחוק התכנון והבניה).

מייטק מתחייבת שתכנון קונסטרוקציית הגג יתבצע ע"פ תקנים אלו. עמידות הקונסטרוקציה מתוכננת  לאורך קיים המבנה.

1.     ת"י 1556: גגות קלים.

2.     ת"י 412: עומסים במבנים.

3.     ת"י 414: עומסי רוח.

* בדיקת הקונסטרוקציה: בגמר התקנת הקונסטרוקציה תבדוק "מייטק" את הרכבתה ותוציא תעודת אחריות לקונסטרוקציית הגג.

* בדיקת הגג ע"י מכון התקנים (אופציה): הלקוח יזמין, בגמר העבודה, ממכון התקנים בדיקת גג. הגג ייבדק ע"פ הצ'ק ליסט שבת"י 1556. עלות הבדיקה תשולם בחלקים שווים ע"י הלקוח, מייטק והגגן.

 

ב. אחריות הגגן לנזילות בגג (כנדרש בחוק המכר).

הגגן נותן אחריות לנזילות בגג לתקופה של 3 שנים.

 

הערות:

·        תוכנית הגג חייבת אישור הלקוח לפני תחילת העבודה.

·        לוח הזמנים יוסכם בין הצדדים לאחר אישור תוכנית הגג ע"י הלקוח או בא כוחו.

·        תיאום העבודה עם בעלי המקצוע האחרים הינה באחריותו המלאה של הלקוח.

 

שונות: ________________________________________.

 

לראייה באו הצדדים על החתום:

 

שם: ___________         שם: _____________מייטק ישראל (גגות מתועשים בע"מ)

 

חתימה: ________         חתימה: ___________      חתימה: _______________

 (מזמין העבודה)                 (הגגן)                                    (מייטק ישראל- גגות  מתועשים בע"מ)