Tarcza Prywatności

MiTek Industries, Inc.
Polityka prywatności procesora

TRUSTe

Obowiązuje: 20 stycznia 2021 r.

Firmy MiTek Industries, Inc. i MiTek USA, Inc. ("MiTek") szanują Państwa prywatność i są zobowiązane do zabezpieczenia i ochrony Państwa prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Firma MiTek może przetwarzać Państwa dane osobowe z różnych powodów. Niniejsza polityka prywatności zawiera ważne informacje dotyczące praktyk prywatności firmy MiTek oraz wyborów, jakie oferuje ona osobom w odniesieniu do ich danych osobowych. Decydując się na przekazanie nam danych osobowych, użytkownik informuje nas, że przeczytał, w pełni rozumie i akceptuje praktyki ochrony prywatności podsumowane w niniejszej Polityce prywatności oraz wyraża zgodę na wszystkie działania zgodne z niniejszą Polityką prywatności i w niej opisane. Zachęcamy do przeczytania niniejszej Polityki prywatności w całości, aby zrozumieć praktyki prywatności firmy MiTek przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do przetwarzania firmie MiTek.

Informacje zebrane w imieniu naszych oddziałów w UE

Niniejsze zasady ochrony prywatności obejmują informacje przetwarzane w imieniu naszych oddziałów z UE za pośrednictwem ich stron internetowych www.mitek.co.uk; www.mitek.cz; www.mitek.de; www.mitek.fi; www.mitek.fr; www.mitek.pl; www.posi-palkki.fi; www.mitek.hu; oraz www.mitekbaltic.lv, a także ich aplikacji mobilnych hostowanych na naszej platformie usług internetowych. Wykorzystanie informacji zebranych za pośrednictwem naszych usług internetowych jest ograniczone do celu świadczenia usług, do których partner z UE zaangażował firmę MiTek.

Firma MiTek nie ma bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza w imieniu swoich oddziałów w UE. Jeśli jesteś klientem jednego z naszych oddziałów w UE i nie chcesz, aby kontaktował się z Tobą jeden z naszych oddziałów w UE, który korzysta z naszych usług, skontaktuj się bezpośrednio z oddziałem w UE, z którym współdziałasz. Możemy przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam świadczyć nasze usługi. Transfery do kolejnych stron trzecich są objęte umowami o świadczenie usług z naszymi Filiami UE.

MITEK PRIVACY SHIELD POLITYKA PRYWATNOŚCI

MiTek Industries, Inc. i MiTek USA, Inc. ("MiTek") szanują i chronią prywatność osób. Niniejsza polityka prywatności Privacy Shield i Swiss Privacy Shield ("Polityka") opisuje zasady, których MiTek przestrzega w odniesieniu do transferu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które przetwarzamy w imieniu naszych oddziałów w UE (co obejmuje dwadzieścia siedem państw członkowskich Unii Europejskiej ("UE") oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię), a także ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisja Europejska ustanowiły program ("Tarcza Prywatności"), który obejmuje pewne uzgodnione zasady ochrony prywatności ("Zasady Tarczy Prywatności UE-USA"), aby umożliwić firmom amerykańskim spełnienie wymogów prawa UE w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji ("FDPIC") uzgodniły podobny zestaw zasad ("Zasady Tarczy Prywatności UE-USA"), aby umożliwić firmom amerykańskim spełnienie wymogów prawa szwajcarskiego w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma MiTek jest zobowiązana do przestrzegania tych zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy w imieniu naszych oddziałów w UE.

Firma MiTek uczestniczy w programie Tarcza Prywatności i zaświadczyła, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalszy transfer, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu oraz możliwości odwołania się, egzekwowania i odpowiedzialności. Praktyki firmy MiTek w odniesieniu do każdej z tych zasad Tarczy Prywatności są wyszczególnione poniżej. W przypadku konfliktu między praktykami ochrony prywatności opisanymi w niniejszej Polityce a zasadami Tarczy Prywatności w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych do przetwarzania z EOG/UE i Szwajcarii, pierwszeństwo mają zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności, Zasadach Tarczy Prywatności, wymaganiach dla firm uczestniczących, takich jak MiTek, oraz aby zobaczyć certyfikat firmy MiTek, należy odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/list.

Firma MiTek jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje osobie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. MiTek przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności, MiTek podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach firma MiTek może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym spełnienie wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

W określonych warunkach, opisanych dokładniej na stronie Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, mogą Państwo być uprawnieni do powołania się na wiążący arbitraż po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów.

DEFINICJE

Agent oznacza każdą osobę trzecią, która przetwarza Dane osobowe na polecenie i wyłącznie dla firmy MiTek lub której firma MiTek ujawnia Dane osobowe w celu ich przetwarzania w imieniu oddziałów firmy MiTek w UE.

Dane osobowe oznaczają informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane przez lub w imieniu oddziałów MiTek EU do identyfikacji osoby. Może to mieć formę numeru identyfikacyjnego pracownika, nazwiska, tytułu, biura/miejsca pracy, adresu e-mail, informacji o płatnościach, numeru(ów) telefonu, zdjęcia, działu, hierarchii raportowania lub adresu domowego. Dane osobowe nie obejmują "Danych użytkowych", które definiujemy jako zakodowane informacje, informacje zbiorcze, informacje anonimowe lub informacje, które są publicznie dostępne i nie są połączone z niepublicznymi danymi osobowymi.

Wrażliwe dane osobowe oznaczają dane osobowe, które mogą ujawniać rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, poglądy lub działalność, które dotyczą zdrowia psychicznego lub fizycznego lub orientacji seksualnej, które dotyczą świadczeń socjalnych, informacji na temat postępowań karnych lub administracyjnych oraz sankcji innych niż w kontekście toczącego się postępowania lub informacji biometrycznych. Ponadto firma MiTek będzie traktować jako wrażliwe dane osobowe wszelkie informacje otrzymane od podmiotu stowarzyszonego z UE, w przypadku gdy ten podmiot stowarzyszony z UE traktuje i identyfikuje informacje jako wrażliwe.

UWAGA: Jeśli firma MiTek otrzymuje dane osobowe od swoich oddziałów z UE w EOG lub Szwajcarii, wykorzystanie i ujawnianie takich danych przez firmę MiTek będzie zgodne z powiadomieniami dostarczonymi przez takie podmioty oraz wyborami dokonanymi przez osoby, których dotyczą dane osobowe.

WYBÓR: W przypadku jakichkolwiek Danych osobowych firma MiTek nie udostępnia informacji, które przetwarza w imieniu swoich Oddziałów w UE, osobom trzecim, które nie są dostawcami usług lub agentami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH: Firma MiTek może przekazywać Dane osobowe swoim Agentom, takim jak dostawca usług poczty elektronicznej, dostawca hostingu platformy, podmiot przetwarzający płatności, sprzedawca oraz dostawcy usług, zgodnie z wymogami normalnych operacji biznesowych. Jeśli MiTek przekaże dane swoim Agentom, MiTek zaangażuje takich Agentów w umowy dotyczące przetwarzania danych w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez zasady Tarczy Prywatności, oraz podejmie uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że każdy taki Agent przetwarza Dane Osobowe w sposób zgodny ze zobowiązaniami firmy MiTek wynikającymi z Tarczy Prywatności. MiTek będzie wymagać od wszelkich Agentów powiadomienia MiTek, jeśli ten Agent stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić takiego samego poziomu ochrony prywatności, jaki jest wymagany przez Zasady Tarczy Prywatności. W zakresie, w jakim firma MiTek zostanie poinformowana o nieuprawnionym przetwarzaniu Informacji osobistych, podejmie ona uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zatrzymania i naprawienia nieuprawnionego przetwarzania. Firma MiTek pozostaje potencjalnie odpowiedzialna na mocy zasad Tarczy Prywatności, jeśli agenci, których angażuje do pomocy w przetwarzaniu Informacji Osobowych w jej imieniu, robią to w sposób niezgodny z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma MiTek udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie powodujące szkodę.

DOSTĘP: Osoba fizyczna, która chce uzyskać dostęp lub która chce poprawić, zmienić lub usunąć niedokładne dane, powinna skierować swoje zapytanie do odpowiedniego oddziału MiTek w UE (administratora danych). Na prośbę wspomnianego oddziału UE o poprawienie, zmianę lub usunięcie danych, odpowiemy w rozsądnym terminie.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w imieniu naszego oddziału w UE będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług na rzecz naszego oddziału w UE. Firma MiTek będzie przechowywać te dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

BEZPIECZEŃSTWO: Firma MiTek podejmie uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności, w tym środki fizyczne, techniczne i administracyjne, w celu ochrony Danych osobowych, które przetwarza, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, manipulacją, zmianą i nieuprawnionym zniszczeniem. Firma MiTek przestrzega ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa w swoich działaniach w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych podczas przetwarzania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz w celu zapewnienia integralności przetwarzanych Danych Osobowych, biorąc pod uwagę względne ryzyko oraz charakter danych Danych Osobowych. Niestety, z każdą transmisją przez Internet zawsze wiąże się pewien element ryzyka.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH I OGRANICZENIE CELU: MiTek zapewni przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały one zebrane lub później autoryzowane przez osobę.

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW: Firma MiTek będzie przeprowadzać audyty swoich procesów i praktyk w zakresie prywatności w celu sprawdzenia zgodności z niniejszą Polityką i będzie korygować niedociągnięcia. Każdy pracownik firmy MiTek, który według ustaleń firmy MiTek celowo naruszył niniejsze zasady, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu do zwolnienia z pracy włącznie. Ponadto firma MiTek podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW: Osoby fizyczne mogą rozwiązywać swoje pytania lub skargi dotyczące wykorzystania Informacji osobistych zgodnie z niniejszą Polityką. Firma MiTek zachęca zainteresowane osoby do zgłaszania wszelkich wątpliwości za pomocą informacji kontaktowych firmy MiTek podanych poniżej. Firma MiTek zbada i spróbuje rozwiązać wszelkie skargi i spory dotyczące wykorzystania lub ujawnienia Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce. Jeśli skarga lub spór nie może zostać rozwiązany w ramach wewnętrznego procesu firmy MiTek, firma MiTek zgodziła się na następujące procedury rozwiązywania sporów:

1. W przypadku nierozwiązanych problemów związanych z ochroną prywatności lub wykorzystaniem danych, które nie zostały przez nas rozwiązane w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym amerykańskim zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request;

2. W przypadku sporów dotyczących Danych osobowych związanych z zatrudnieniem, otrzymanych przez MiTek z EOG, MiTek zgodził się współpracować z organami ochrony danych EOG/UE ("OOD") oraz uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przez panel ustanowiony przez europejskie organy ochrony danych.

3. W przypadku sporów dotyczących związanych z zatrudnieniem Danych Osobowych otrzymanych przez MiTek ze Szwajcarii, MiTek zgodził się na współpracę ze szwajcarską FDPIC.

Należy pamiętać, że jeśli skarga nie zostanie rozwiązana za pośrednictwem tych kanałów, w ograniczonych okolicznościach, jak opisano bardziej szczegółowo na stronie Tarczy Prywatności, opcja wiążącego arbitrażu może być dostępna przed panelem Tarczy Prywatności.

INFORMACJE KONTAKTOWE MITEK: Strony mogą kierować swoje pytania, uwagi lub skargi do MiTek na następujący adres:

MiTek USA, Inc.
Attn: Privacy Manager
16023 Swingley Ridge Road
Chesterfield, MO 63017 USA
ExternalPrivacyManager@mii.com

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI: Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię za pomocą poczty elektronicznej (wysłanej na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia na tej stronie internetowej przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.