Skydd av privatlivet

MiTek Industries, Inc.
Processor Sekretesspolicy

TRUSTe

Effektivt: 20 januari 2021

MiTek Industries, Inc. och MiTek USA, Inc. ("MiTek") respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda din integritet i samband med behandlingen av personuppgifter. MiTek kan behandla dina personuppgifter av olika skäl. Denna sekretesspolicy innehåller viktig information om MiTeks sekretesspraxis och de valmöjligheter som erbjuds individer när det gäller deras personuppgifter. Om du väljer att förse oss med personlig information, meddelar du oss att du har läst, fullt ut förstår och accepterar de sekretessrutiner som sammanfattas i denna sekretesspolicy och samtycker till alla åtgärder som är förenliga med och beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy i sin helhet för att förstå MiTeks sekretesspraxis innan du lämnar in personuppgifter för behandling till MiTek.

Information som samlas in för våra EU-anslutna dotterbolags räkning

Den här sekretesspolicyn omfattar information som behandlas för våra EU-anslutna dotterbolags räkning via deras webbplatser www.mitek.co.uk; www.mitek.cz; www.mitek.de; www.mitek.fi; www.mitek.fr; www.mitek.pl; www.posi-palkki.fi; www.mitek.hu; och www.mitekbaltic.lv, och deras mobilapplikationer som finns på vår webbtjänstplattform. Användningen av information som samlas in via våra webbtjänster ska begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst som EU:s dotterbolag har anlitat MiTek för.

MiTek har ingen direkt relation till de personer vars personuppgifter behandlas på uppdrag av sina EU-anslutna företag. Om du är kund hos ett av våra EU-anslutna företag och inte längre vill bli kontaktad av ett av våra EU-anslutna företag som använder vår tjänst, vänligen kontakta det EU-anslutna företag som du interagerar med direkt. Vi kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss att tillhandahålla vår tjänst. Överföringar till efterföljande tredje parter omfattas av tjänsteavtalen med våra EU-anslutna företag.

MITEK PRIVACY SHIELD INTEGRITETSPOLICY

MiTek Industries, Inc. och MiTek USA, Inc. ("MiTek") respekterar och skyddar den personliga integriteten. Denna policy för Privacy Shield och Swiss Privacy Shield ("Policy") beskriver de principer som MiTek följer när det gäller överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som vi behandlar för våra EU-anslutna dotterbolags räkning (vilket omfattar de tjugosju medlemsstaterna i Europeiska unionen ("EU") samt Island, Liechtenstein och Norge) och från Schweiz till USA.

Förenta staternas handelsministerium och Europeiska kommissionen har inrättat ett program ("Privacy Shield") som omfattar vissa överenskomna principer för integritetsskydd ("EU-US Privacy Shield Principles") för att göra det möjligt för amerikanska företag att uppfylla EU-lagstiftningens krav på adekvat skydd av personuppgifter som överförs från EU till Förenta staterna. Förenta staternas handelsministerium och Federal Data Protection and Information Commissioner ("FDPIC") i Schweiz har kommit överens om en liknande uppsättning principer ("Swiss-US Privacy Shield Principles") för att göra det möjligt för amerikanska företag att uppfylla kraven i schweizisk lag på att personuppgifter som överförs från Schweiz till Förenta staterna ska ges ett adekvat skydd. MiTek har åtagit sig att följa dessa Privacy Shield Principles när det gäller den information som vi behandlar för våra EU-anslutna dotterbolags räkning.

MiTek deltar i Privacy Shield och har certifierat att företaget följer Privacy Shield-principerna om meddelande, valfrihet, ansvar för vidare överföring, säkerhet, dataintegritet och ändamålsbegränsning, tillgång samt regress, verkställighet och ansvar. MiTeks metoder med avseende på var och en av dessa principer för skydd av privatlivet beskrivs nedan. Om det finns en konflikt mellan de sekretessrutiner som omfattas av denna policy och Privacy Shield-principerna med avseende på personuppgifter som överförs för behandling från EES/EU och Schweiz, ska Privacy Shield-principerna ha företräde. För mer information om Privacy Shield, Privacy Shield-principerna, kraven för deltagande företag, såsom MiTek, och för att se MiTeks certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/list.

MiTek ansvarar för behandlingen av personuppgifter som företaget tar emot enligt Privacy Shield och som sedan överförs till en tredje part som agerar som ombud för företagets räkning. MiTek följer Privacy Shield-principerna för alla vidareöverföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna om ansvar vid vidareöverföring. När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield är MiTek föremål för den amerikanska federala handelskommissionens tillsynsbefogenheter. I vissa situationer kan MiTek vara skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, bland annat för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

På vissa villkor, som beskrivs närmare på webbplatsen för Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rätt att åberopa bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

DEFINITIONER

Med agent avses en tredje part som behandlar personuppgifter enligt MiTeks instruktioner och enbart för MiTeks räkning eller till vilken MiTek lämnar ut personuppgifter för behandling för MiTeks EU-närstående företags räkning.

Personlig information är information som identifierar eller kan användas av eller på uppdrag av MiTek EU Affiliates för att identifiera en person. Detta kan vara i form av ett anställningsnummer, namn, titel, kontor/arbetsplats, e-postadress, betalningsinformation, telefonnummer, foto, avdelning, rapporteringshierarki eller hemadress. Personlig information omfattar inte "användningsdata", som vi definierar som kodad information, aggregerad information, anonymiserad information eller information som är allmänt tillgänglig och inte kombinerad med icke-offentlig personlig information.

Med känsliga personuppgifter avses personuppgifter som kan avslöja ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, åsikter eller verksamhet, som rör psykisk eller fysisk hälsa eller sexuell läggning, som rör socialförsäkringsförmåner, information om straffrättsliga eller administrativa förfaranden och påföljder, annat än i samband med pågående förfaranden, eller biometrisk information. Dessutom kommer MiTek att behandla känslig personlig information som känslig personlig information om den information som mottagits från en EU-ansluten part där den EU-anslutna parten behandlar och identifierar informationen som känslig.

ANMÄRKNING: Om MiTek får personuppgifter från sina dotterbolag inom EU i EES eller Schweiz kommer MiTeks användning och utlämnande av sådana uppgifter att följa de meddelanden som tillhandahålls av dessa enheter och de val som gjorts av de personer som personuppgifterna avser.

VAL: MiTek delar inte den information som behandlas för sina EU-anslutna dotterbolags räkning med tredje parter som inte är tjänsteleverantörer eller agenter.

ANSVARET FÖR VIDAREÖVERFÖRINGAR: MiTek kan överföra personuppgifter till sina ombud, t.ex. en e-postleverantör, en plattformsleverantör, en betalningsförmedlare, en leverantör och tjänsteleverantörer, när det krävs för normal affärsverksamhet. Om MiTek överför uppgifter till sina agenter kommer MiTek att ingå avtal om databehandling med sådana agenter för att säkerställa att samma nivå av integritetsskydd som krävs enligt Privacy Shield-principerna tillämpas och kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att sådana agenter behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med MiTeks skyldigheter enligt Privacy Shield-principerna. MiTek kommer att kräva att alla ombud meddelar MiTek om ombudet fastställer att det inte kan tillhandahålla samma nivå av integritetsskydd som krävs enligt Privacy Shield-principerna. I den mån MiTek får kännedom om otillåten behandling av personuppgifter kommer MiTek att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att stoppa och åtgärda den otillåtna behandlingen. MiTek förblir potentiellt ansvarig enligt Privacy Shield-principerna om agenter som MiTek anlitar för att hjälpa till med att behandla personuppgifter för MiTeks räkning gör det på ett sätt som inte är förenligt med Privacy Shield-principerna, såvida inte MiTek bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som ger upphov till skadan.

TILLGÅNG: En person som vill ha tillgång till eller som vill korrigera, ändra eller radera felaktiga uppgifter bör rikta sin fråga till det berörda MiTek EU Affiliate (den personuppgiftsansvarige). Om den berörda EU-anslutna parten begär att uppgifterna ska korrigeras, ändras eller raderas kommer vi att svara inom en rimlig tidsram.

Vi kommer att behålla personuppgifter som vi behandlar för vår EU Affiliate så länge som det behövs för att tillhandahålla tjänster till vår EU Affiliate. MiTek kommer att behålla dessa personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

SÄKERHET: MiTek kommer att vidta rimliga och lämpliga försiktighetsåtgärder, inklusive fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, för att skydda personuppgifter som behandlas mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, manipulering, ändring och obehörig förstörelse. MiTek följer allmänt accepterade säkerhetsstandarder i vår verksamhet för att skydda säkerheten för dina personuppgifter under behandlingen, både internt och från utomstående, och för att säkerställa integriteten hos de personuppgifter som behandlas, med hänsyn till de relativa riskerna och arten av de aktuella personuppgifterna. Tyvärr finns det alltid ett visst riskmoment i samband med alla överföringar via Internet.

INTEGRITET AV DATA OCH BEGRÄNSNING AV SYFTE: MiTek kommer att behandla personuppgifter endast på ett sätt som är förenligt med de syften för vilka de samlades in eller senare godkändes av individen.

VERKSTÄLLIGHET: MiTek kommer att granska sina sekretessprocesser och praxis för att kontrollera att denna policy följs och kommer att korrigera brister. Varje MiTek-anställd som MiTek fastställer att han eller hon avsiktligt har brutit mot denna policy kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning. MiTek omfattas dessutom av de utrednings- och verkställighetsbefogenheter som den amerikanska federala handelskommissionen (Federal Trade Commission) har.

TINGSRÄTTSLÖSNING: Individer kan lösa sina frågor eller klagomål om användning av personuppgifter i enlighet med denna policy. MiTek uppmuntrar intresserade personer att ta upp eventuella problem genom att använda MiTeks kontaktuppgifter som anges nedan. MiTek kommer att undersöka och försöka lösa alla klagomål och tvister om användning eller utlämnande av personuppgifter i enlighet med principerna i denna policy. Om ett klagomål eller en tvist inte kan lösas genom MiTeks interna process har MiTek gått med på följande förfaranden för tvistlösning:

1. Om du har en olöst fråga om sekretess eller dataanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår amerikanska tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request;

2. För tvister som rör anställningsrelaterade personuppgifter som MiTek har mottagit från EES har MiTek gått med på att samarbeta med EES/EU:s dataskyddsmyndigheter ("dataskyddsmyndigheter") och att delta i tvistlösningsförfarandena i den panel som inrättats av de europeiska dataskyddsmyndigheterna.

3. För tvister som rör anställningsrelaterade personuppgifter som MiTek har mottagit från Schweiz har MiTek gått med på att samarbeta med den schweiziska FDPIC.

Observera att om ditt klagomål inte kan lösas genom dessa kanaler kan du under begränsade omständigheter, enligt en mer utförlig beskrivning på webbplatsen för Privacy Shield, få tillgång till ett bindande skiljedomsförfarande inför en panel för Privacy Shield.

KONTAKTINFORMATION FÖR MITEK: Parterna kan vända sig till MiTek med frågor, kommentarer eller klagomål på följande adress:

MiTek USA, Inc.
Attn: Privacy Manager
16023 Swingley Ridge Road
Chesterfield, MO 63017 USA
ExternalPrivacyManager@mii.com

UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY: Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla ändringar i vår informationshantering. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (som skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för att få den senaste informationen om våra sekretessrutiner.