Zasady i warunki

Warunki korzystania z witryny internetowej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. Dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z tej strony internetowej.

Własność Witryny; Umowa
Niniejsze warunki użytkowania dotyczą witryny internetowej firmy MiTek Inc. znajdującej się pod adresem www.mii.com oraz wszystkich powiązanych witryn internetowych spółek zależnych i stowarzyszonych firmy MiTek Inc. połączonych z witryną www.mii.com (zwanych łącznie "Witryną"). Witryna jest własnością firmy MiTek Inc. wraz z jej filiami i podmiotami stowarzyszonymi (łącznie "MiTek"). Niniejsze Warunki użytkowania stanowią umowę między użytkownikiem (użytkownikiem lub widzem Witryny) a firmą MiTek, regulującą dostęp do Witryny i jej użytkowanie.

Zawartość Witryny
Wszystkie teksty, interfejsy użytkownika, obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki, muzyka, grafika, nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo i kod komputerowy (zwane łącznie "Zawartością"), w tym projekt, wybór, wyrażenie, wygląd i układ takiej Zawartości, zawarte w Witrynie są własnością firmy MiTek, są przez nią licencjonowane lub wykorzystywane za jej zgodą i są chronione przez znaki towarowe, szatę graficzną, prawa autorskie, patenty oraz różne inne prawa własności intelektualnej i przepisy. Żaden z elementów zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania ani w Witrynie nie udziela, w sposób dorozumiany, przez estoppel lub w inny sposób, żadnej licencji ani prawa do korzystania z jakiejkolwiek zawartości, w tym nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i patentów firmy MiTek, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MiTek. Ponadto firma MiTek nie przenosi na użytkownika tytułu prawnego do jakiejkolwiek części Witryny lub Treści.

Żadna część Witryny lub Treści, w tym żadne oprogramowanie dostępne za pośrednictwem Witryny, nie stanowi ani nie ma na celu stanowić porady inżynierskiej lub zawodowej i nie może być wykorzystywana do takich celów.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie służą wyłącznie celom ogólnym i nie zawsze mogą być dokładne, kompletne lub aktualne. W związku z tym nie należy polegać na informacjach zawartych w tej Witrynie ani wykorzystywać ich jako jedynej lub głównej podstawy do podejmowania decyzji; wszelkie poleganie na informacjach zawartych w tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Niniejsza Strona może zawierać pewne informacje historyczne, które są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania, zachowywania ani utrzymywania żadnych informacji na stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na Stronie.

Informacje o licencji
Pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania firma MiTek udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny i Treści wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i informacyjnego.

Zabrania się obchodzenia lub wyłączania wszelkich systemów ochrony treści lub technologii cyfrowego zarządzania prawami wykorzystywanych w Witrynie lub Treści; dekompilacji, inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub innego przekształcania Witryny lub Treści, w tym oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem Witryny, do postaci czytelnej dla człowieka; usuwania lub zmieniania informacji dotyczących identyfikacji, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności w Witrynie lub Treści; dostępu do Witryny lub Treści lub korzystania z nich w sposób niezgodny z prawem lub nieautoryzowany. Ponadto nie wolno kopiować, publikować, pobierać, modyfikować, przekazywać, tłumaczyć, dystrybuować, udzielać licencji, adaptować ani wykorzystywać w żaden sposób Witryny lub Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody firmy MiTek.

Witryny połączone
Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych niezależnych witryn internetowych lub zasobów internetowych osób trzecich ("Witryny połączone") wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników witryny firmy MiTek. Włączenie Witryn połączonych do Witryny nie oznacza ani nie stanowi poparcia firmy MiTek dla Witryny połączonej lub jakiejkolwiek firmy, produktu lub usługi. Witryny połączone mogą nie być przeglądane ani kontrolowane przez firmę MiTek, a firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dostępność, zasady lub praktyki takich Witryn połączonych. Każda Witryna połączona może mieć własne warunki użytkowania i politykę prywatności, które mają zastosowanie podczas korzystania z Witryny połączonej. Użytkownik będzie musiał podjąć własną, niezależną decyzję dotyczącą interakcji z tymi Witrynami połączonymi, a jeśli zdecyduje się na dostęp lub korzystanie z takich Witryn połączonych, robi to na własne ryzyko.

Możliwe jest, że inne witryny będą udostępniać łącza do Witryny za zgodą firmy MiTek lub bez niej. Firma MiTek nie popiera takich witryn i nie jest odpowiedzialna za żadne łącza z tych witryn do Witryny, za wszelkie treści, dostępność, zasady lub praktyki takich innych witryn ani za żadne straty poniesione w związku z nimi.

Postępowanie użytkownika
Uzyskując dostęp do Strony lub korzystając z niej, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji, w tym przepisów kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także wszelkich innych przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dostęp do Witryny i korzystanie z niej nie narusza żadnych obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa ani regulacji.

Ponadto firma MiTek oczekuje od wszystkich użytkowników Witryny poszanowania praw i godności innych osób. Dostęp i korzystanie z Witryny jest uzależnione od przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, w tym zasad postępowania określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać za pośrednictwem lub w związku z Witryną niczego, co, niezależnie od tego, czy jest chronione prawem, czy nie: (i) jest lub może być niezgodne z prawem, stanowi groźbę, obelgę, nękanie, poniżanie, nienawiść, zastraszanie lub naruszenie prywatności innej osoby; (ii) jest lub może być fałszywe, wprowadzające w błąd, zniesławiające, oszczercze, oszukańcze, zwodnicze lub deliktowe; (iii) jest lub może być sprofanowana, obsceniczna, nieprzyzwoita, wulgarna, pornograficzna lub w inny sposób obraźliwa; (iv) promuje bigoterię, rasizm, nienawiść, krzywdę, nękanie lub zastraszanie osoby lub grupy na podstawie rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, płci, religii, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności; (v) narusza prawa własności lub własności intelektualnej dowolnej strony lub osoby; (vi) dyskredytuje firmę MiTek, w tym jej podmioty zależne i stowarzyszone, lub jej partnerów promocyjnych; (vii) jest lub może być niepubliczną informacją o firmie bez odpowiedniego upoważnienia; lub (viii) zawiera niezamówione lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne, "spam", "łańcuszki" lub inną formę nagabywania.

Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie: (i) podszywać się pod żadną osobę lub podmiot, ani fałszywie podawać lub błędnie przedstawiać swoich powiązań z osobą lub podmiotem; (ii) zakłócać działania Strony, serwerów, sprzętu lub sieci połączonych ze Stroną; (iii) infiltrować lub w inny sposób dążyć do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony; lub (iv) gromadzić lub przechowywać informacji, w tym informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, o użytkownikach Strony lub wykorzystywać takich informacji do celów niezgodnych z przeznaczeniem Strony.

Polityka prywatności
Polityka prywatności MiTek (dostępna tutaj: https://www.mii.com/emea/privacy-notice/) ma zastosowanie do korzystania z tej witryny i jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a Polityką prywatności, warunki Polityki prywatności będą miały pierwszeństwo.

Dodatkowe warunki; zakupy
Do usług dostępnych za pośrednictwem Witryny mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, takie jak warunki licencyjne, które mogą towarzyszyć oprogramowaniu dostępnemu za pośrednictwem Witryny i na które użytkownik może być zobowiązany wyrazić zgodę przed rozpoczęciem korzystania z takiego oprogramowania. Wszelkie dodatkowe warunki zostaną ujawnione użytkownikowi w momencie uzyskania dostępu lub otrzymania takich usług i zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a dodatkowymi warunkami, w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z określonej usługi obowiązują te ostatnie.

Zobowiązania firmy MiTek dotyczące sprzedaży jej produktów są regulowane wyłącznie przez umowy zakupu, na podstawie których są one dostarczane, a nic w tej Witrynie nie powinno być interpretowane jako zmieniające takie umowy. Firma MiTek może dokonywać zmian w produktach opisanych w Witrynie lub w obowiązujących cenach takich produktów, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Firma MiTek dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne, jednak informacje o produktach znajdujące się w Witrynie mogą być od czasu do czasu nieaktualne, a firma MiTek nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji o produktach znajdujących się w Witrynie.

Konta, hasła i bezpieczeństwo
Aby uzyskać dostęp do niektórych części Witryny lub usług dostępnych za jej pośrednictwem, może być wymagane założenie konta, nazwy użytkownika i hasła, które mogą podlegać dodatkowym warunkom podanym w momencie zakładania konta.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania i utrzymywania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, w tym informacji kontaktowych dla powiadomień i innych komunikatów od firmy MiTek oraz, w odpowiednim zakresie, informacji o płatnościach. Ponadto użytkownik zgadza się podjąć uzasadnione kroki w celu utrzymania bezpieczeństwa i poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta w wyniku niezachowania bezpieczeństwa i poufności tych informacji.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę MiTek o każdym nieuprawnionym użyciu konta, nazwy użytkownika lub hasła bądź o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym użytkownik się dowiedział i które dotyczy konta, nazwy użytkownika lub hasła. Użytkownik nie może korzystać z konta, nazwy użytkownika lub hasła innej osoby bez wyraźnego pozwolenia i zgody właściciela tych informacji.

Treść użytkownika
Wszystkie informacje (inne niż dane osobowe, które podlegają polityce prywatności firmy MiTek), w tym tekst, obrazy, zdjęcia, filmy, audio, muzyka, dzieła sztuki, dane i inne materiały, które użytkownik przesyła lub udostępnia firmie MiTek za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, są określane w niniejszych Warunkach użytkowania jako "Treść użytkownika".

Nie rościmy sobie prawa własności do Treści użytkownika; jednakże, udostępniając Treści użytkownika firmie MiTek za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, Użytkownik udziela firmie MiTek nieodpłatnego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na mocy wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw do prywatności i reklamy oraz innych praw własności intelektualnej do używania, przesyłania, odtwarzania, rozpowszechniania, kopiowania, drukowania, publikowania, publicznego wyświetlania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych od, modyfikować, adaptować, udostępniać i w inny sposób wykorzystywać takie Treści Użytkownika, w całości lub w części, oraz włączać je do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej lub wymyślonej w przyszłości, w dowolnej liczbie kopii i bez ograniczeń co do czasu, sposobu i częstotliwości wykorzystania, bez dalszego powiadomienia Użytkownika, z podaniem lub bez podania danych oraz bez wymogu uzyskania zgody lub zapłaty na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik zrzeka się również i zgadza się nie egzekwować żadnych praw moralnych ani podobnych praw do Treści użytkownika wobec firmy MiTek lub jej licencjobiorców, agentów, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników. Powyższe prawa i licencje dotyczące Treści użytkownika obowiązują po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania z dowolnego powodu.

W przypadku wszystkich Treści użytkownika Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub ma prawo i pozwolenie, bez konieczności uiszczania opłat na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, na udzielenie praw i licencji przyznanych na mocy niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do Treści użytkownika oraz że takie Treści użytkownika nie naruszają ani w inny sposób nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, prywatności lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę MiTek oraz jej spółki zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich pracowników i urzędników, przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), skierowanymi przeciwko nim przez jakąkolwiek osobę trzecią, wynikającymi z lub w związku z używaniem lub wykorzystywaniem przez nich Treści użytkownika.

Mamy prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania, wyświetlania, publikowania, usuwania, modyfikowania, przechowywania i przeglądania Treści użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym w celu zapewnienia zgodności Treści użytkownika z niniejszymi Warunkami użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności za decyzję, brak decyzji lub opóźnienie w edycji lub usunięciu Treści użytkownika.

Opinie wyrażone w Treściach Użytkownika odzwierciedlają wyłącznie opinie osoby (osób) odpowiedzialnej za te Treści Użytkownika i mogą nie odzwierciedlać opinii firmy MiTek. Firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności za opinie, poglądy, porady lub zalecenia zawarte w Treściach użytkownika, ani ich nie popiera. Ponadto firma MiTek nie ma kontroli nad wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie Treści użytkownika dobrowolnie upublicznionych za pośrednictwem Witryny. Jeśli użytkownik zdecyduje się na publiczne udostępnienie jakichkolwiek swoich danych osobowych lub innych informacji w Treściach użytkownika lub w inny sposób, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Informacje zwrotne i informacje
O ile firma MiTek nie wyrazi na to zgody z wyprzedzeniem i na piśmie, wszelkie pomysły lub informacje zwrotne ("zgłoszenia"), w tym pomysły dotyczące nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, ulepszeń produktów lub usług, procesów, materiałów lub planów marketingowych, które użytkownik przekazuje firmie MiTek, na prośbę lub bez niej, będą uważane za niepoufne, a firma MiTek będzie mogła swobodnie korzystać z takich informacji i wykorzystywać je w nieograniczony sposób, bez oczekiwania przez użytkownika przeglądu, wynagrodzenia lub wynagrodzenia jakiegokolwiek rodzaju.

W szczególności użytkownik zgadza się, że: (i) zgłoszenia użytkownika stają się automatycznie własnością firmy MiTek, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika; (ii) firma MiTek może używać lub wykorzystywać zgłoszenia w dowolnym celu i w dowolny sposób; (iii) firma MiTek nie jest zobowiązana do przeglądania zgłoszeń; (iv) nie ma obowiązku zachowania poufności jakichkolwiek zgłoszeń; oraz (v) na firmę MiTek nie zostało nałożone żadne zobowiązanie powiernicze ani inne z tytułu zgłoszeń użytkownika.

Aby uniknąć potencjalnych nieporozumień w przypadku, gdy produkty, usługi lub strategie marketingowe firmy MiTek wydają się podobne do pomysłów lub opinii przekazanych przez użytkownika, prosimy o nieprzekazywanie w jakiejkolwiek formie niezamówionych materiałów firmie MiTek lub jej pracownikom. Wszelkie niezamówione materiały, które użytkownik mimo wszystko dobrowolnie zdecyduje się przekazać, będą traktowane w sposób opisany w poprzednich akapitach.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeśli użytkownik uważa w dobrej wierze, że materiały dostępne w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, wówczas użytkownik lub jego przedstawiciel może wysłać do firmy MiTek pisemne powiadomienie z żądaniem usunięcia takich materiałów przez firmę MiTek lub zablokowania dostępu do materiałów na stronie copyright@mii.com. Pisemne powiadomienie powinno zawierać następujące informacje (w celu potwierdzenia tych wymagań należy skonsultować się z prawnikiem lub zapoznać się z sekcją 512(c)(3) ustawy Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")):

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywną listę takich dzieł na tej stronie.
  • identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone.
  • opis miejsca, w którym materiał znajduje się na Stronie, w sposób wystarczający, aby umożliwić usługodawcy zlokalizowanie materiału. Podawanie adresów URL w treści wiadomości e-mail jest najlepszym sposobem na szybkie zlokalizowanie treści.
  • swój adres, numer telefonu i adres e-mail.
  • oświadczenie o dobrej wierze w to, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • oświadczenie użytkownika, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zalecamy, aby przed złożeniem zawiadomienia skonsultować się z doradcą prawnym. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą DMCA istnieją kary za fałszywe roszczenia.

Zabronione korzystanie z Witryny
Użytkownik nie może korzystać z żadnych programów typu scraper, robot, pająk ani innych automatycznych lub ręcznych procesów w celu uzyskania dostępu, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny lub Treści bez wyraźnej pisemnej zgody firmy MiTek. Dozwolone jest legalne indeksowanie w wyszukiwarkach.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub dowolnego serwera, sprzętu lub sieci połączonej ze Stroną poprzez hakowanie, "wydobywanie" haseł lub inne nielegalne środki, ani też naruszać lub podejmować prób naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania na Stronie lub dowolnym serwerze, sprzęcie lub sieci połączonej ze Stroną.

Nie wolno uzyskiwać ani próbować uzyskiwać informacji o innych użytkownikach Strony, w tym uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać dostęp do jakiegokolwiek konta, które nie jest własnością użytkownika.

Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Strony lub dowolnego serwera, sprzętu lub sieci podłączonej do Strony.

Nie wolno świadomie lub lekkomyślnie wprowadzać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych kodów komputerowych, plików lub programów (w tym m.in. oprogramowania typu ransomware, robaków, koni trojańskich, rootkitów, keyloggerów, dialerów, oprogramowania szpiegowskiego, adware lub nieuczciwego oprogramowania zabezpieczającego), które spowodują lub mają na celu przerwanie, osłabienie, zniszczenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Strony lub dowolnego serwera, sprzętu lub sieci połączonej ze Stroną.

Zmiany warunków; zakończenie dostępu
Firma MiTek zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu poprzez zamieszczenie zmienionej wersji Warunków użytkowania w Witrynie. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków użytkowania pod kątem zmian. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania, musi zaprzestać uzyskiwania dostępu lub korzystania z Witryny. Dostęp do Strony i korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie oznaczało akceptację tych zmian. Zmiany nie będą miały zastosowania do wszelkich sporów między użytkownikiem a firmą MiTek powstałych przed datą opublikowania przez firmę MiTek zmienionych Warunków użytkowania zawierających takie zmiany. Data "Ostatnia aktualizacja" poniżej wskazuje, kiedy niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zmienione.

Firma MiTek może w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zmodyfikować lub usunąć całość lub część Witryny lub Treści, a także pobierać, modyfikować lub zrzekać się wszelkich opłat wymaganych do uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny lub Treści. Użytkownik zgadza się, że firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za modyfikację lub usunięcie Witryny lub Treści, w tym oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Witryny.

Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; środki zaradcze
Firma MiTek może w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć lub zablokować dostęp użytkownika do Witryny lub Treści bądź korzystanie z nich, jeśli stwierdzi, że użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków użytkowania lub na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych. W takim przypadku użytkownik zgadza się, że firma MiTek może natychmiast i bez powiadomienia użytkownika dezaktywować lub usunąć jego konto, nazwę użytkownika i hasło oraz wszystkie powiązane informacje i pliki z nim związane.

Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek naruszenie przez niego niniejszych Warunków użytkowania będzie stanowiło bezprawną i nieuczciwą praktykę biznesową oraz spowoduje nieodwracalne szkody dla firmy MiTek, w przypadku których odszkodowanie pieniężne byłoby nieadekwatne, a także użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez firmę MiTek wszelkich środków zabezpieczających lub godziwych, które firma MiTek uzna za niezbędne lub właściwe w takich okolicznościach. Te środki zaradcze stanowią dodatek do wszelkich innych środków zaradczych, jakie firma MiTek może mieć na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu prawo użytkownika do dostępu i korzystania z Witryny i Treści, w tym oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Witryny, zostanie natychmiast utracone. Użytkownik zgadza się, że firma MiTek nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek zakończenie dostępu użytkownika do Witryny lub Treści, ani też firma MiTek nie będzie zobowiązana do udostępnienia użytkownikowi jakichkolwiek informacji lub plików po takim zakończeniu.

Jeśli firma MiTek podejmie jakiekolwiek działania prawne przeciwko użytkownikowi w wyniku naruszenia przez niego niniejszych Warunków użytkowania, będzie uprawniona do odzyskania od użytkownika, a użytkownik zgadza się zapłacić, wszelkie uzasadnione honoraria adwokackie i koszty takiego działania, oprócz wszelkich innych ulg przyznanych firmie MiTek.

Wyłączenie gwarancji
NINIEJSZA STRONA, W TYM OPROGRAMOWANIE I ZAWARTOŚĆ, JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST I W STANIE DOSTĘPNYM, BEZ GWARANCJI I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, FIRMA MITEK W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO: (i) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, DOSTOSOWANIA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB UŻYTECZNOŚCI STRONY I ZAWARTOŚCI W NICH; oraz (ii) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI TYTUŁU, GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

MITEK NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA, OPROGRAMOWANIE, ZAWARTOŚĆ, SERWERY LUB JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB INNE DANE, KTÓRE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. PONADTO FIRMA MITEK NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WSZELKIE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY ZAPEWNI OKREŚLONE WYNIKI.

FIRMA MITEK ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z LUB W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM DO STRONY LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTĘP DO STRONY I KORZYSTANIE Z NIEJ ORAZ STRON Z NIĄ POWIĄZANYCH. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM WOBEC FIRMY MITEK W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY LUB TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA ZE STRONY LUB TREŚCI. TO OGRANICZENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

Użytkownik korzysta lub polega na wszelkich informacjach lub materiałach zawartych w tej Witrynie wyłącznie na własne ryzyko, za które firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej Witryny spełniają określone wymagania.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z WYJĄTKIEM GDY PRAWO TO ZABRONI, W ŻADNYM WYPADKU MITEK NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WYJĄTKOWE, WTÓRNE LUB KONSEKWENCYJNE (W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO UTRACONYCH ZYSKÓW, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY PROGRAMÓW LUB INFORMACJI I TYM PODOBNYCH), NAWET POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Jeśli, niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, firma MiTek zostanie uznana za odpowiedzialną wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty, które wynikają lub są w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem z witryny przez użytkownika, odpowiedzialność firmy MiTek w żadnym wypadku nie przekroczy stu dolarów amerykańskich (100,00 USD). Z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie, wszelkie roszczenia, wyroki i nagrody są ograniczone do rzeczywistych kosztów poniesionych z własnej kieszeni oraz odszkodowań ustawowych, ale w żadnym wypadku nie do honorariów adwokackich, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do pomnożenia lub innego zwiększenia odszkodowania. W żadnym wypadku firma MiTek nie będzie odpowiedzialna za niewypełnienie jakiegokolwiek zobowiązania z przyczyn pozostających poza jej kontrolą.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Odszkodowanie
Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny lub Treści, Użytkownik zgadza się, że w największym zakresie dozwolonym przez prawo będzie bronić, zabezpieczać i chronić firmę MiTek i jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich urzędników, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z lub w związku z: (i) dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej; (ii) wszelkimi naruszeniami niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika lub za pośrednictwem jego konta, nazwy użytkownika lub hasła; oraz (iii) wszelkimi zarzutami, że jakakolwiek Treść Użytkownika lub inne materiały udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny naruszają lub łamią prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, patent, prywatność lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Obowiązujące przepisy prawa; właściwość miejscowa
Użytkownik zgadza się, że wszystkie sprawy związane z dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej, w tym wszelkie spory, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Missouri bez względu na przepisy dotyczące konfliktu praw. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża również zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową w odniesieniu do wszelkich sporów z firmą MiTek lub związanych z dostępem lub korzystaniem z Witryny w sądach stanowych znajdujących się w hrabstwie St. Louis w stanie Missouri lub w sądach federalnych znajdujących się w mieście St. Louis w stanie Missouri i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących takiej osobistej jurysdykcji lub właściwości miejscowej.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa, w przeciwnym razie takie roszczenie lub przyczyna powództwa ulegnie przedawnieniu.

Dostęp spoza USA
Niniejsza Witryna jest obsługiwana i administrowana ze Stanów Zjednoczonych. Inne witryny firmy MiTek, do których łącza znajdują się w Witrynie, mogą być obsługiwane lub administrowane z różnych miejsc poza Stanami Zjednoczonymi. Firma MiTek nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Witryna, jej zawartość lub jakakolwiek jej część jest odpowiednia lub dostępna do użytku w dowolnej jurysdykcji. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza USA, czyni to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Firma MiTek może ograniczyć dostępność Witryny, w całości lub w części, do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybierze, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Mimo że Witryna jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi, o których mowa, dostarczane lub dostępne za pośrednictwem Witryny, są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek funkcji, produktów lub usług składane w Witrynie są nieważne w miejscach, w których jest to zabronione.

Różne
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Żadne zrzeczenie się przez firmę MiTek jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego postanowienia lub innego prawa w przyszłości, a także żaden sposób postępowania między firmą MiTek a użytkownikiem lub jakąkolwiek inną stroną nie będzie uznawany za modyfikację jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.

Postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie niniejszego Regulaminu, przetrwają takie rozwiązanie.

Niniejsze warunki użytkowania stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą MiTek w odniesieniu do dostępu do Witryny i jej użytkowania oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia między użytkownikiem a firmą MiTek w odniesieniu do takiego dostępu i użytkowania.

Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków korzystania z witryny lub niniejszej witryny, skontaktuj się z nami:
Wysyłając e-mail na adres: mitekcommunications@mii.com
Dzwoniąc pod numer: +1 314 851 2200 lub
Pisząc do nas na:

Attn: Corporate Communications
MiTek Inc.
16023 Swingley Ridge Road
Chesterfield, MO 63017

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2021 r.