Villkor och bestämmelser

Villkor för användning av webbplatsen

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder denna webbplats. När du går in på eller använder webbplatsen godkänner du att följa dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till att följa dessa användarvillkor får du inte komma åt eller använda denna webbplats.

Ägande av webbplatsen; avtal
Dessa användarvillkor gäller MiTek Inc:s webbplats på www.mii.com och alla tillhörande webbplatser som tillhör MiTek Inc:s dotterbolag och dotterbolag som är länkade till www.mii.com (tillsammans "webbplatsen"). Webbplatsen är MiTek Inc:s, inklusive dess dotterbolag och närstående bolag (tillsammans "MiTek") egendom. Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig (användaren eller tittaren av webbplatsen) och MiTek som reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen.

Webbplatsens innehåll
All text, användargränssnitt, bilder, fotografier, videor, ljud, musik, konstverk, handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper och datakod (kollektivt "innehåll"), inklusive design, urval, uttryck, utseende och arrangemang av sådant innehåll, som finns på webbplatsen ägs, licensieras eller används med tillstånd av MiTek, och skyddas av varumärken, handelsutstyrsel, upphovsrätt, patent och olika andra immateriella rättigheter och lagar. Ingenting i dessa användarvillkor eller på webbplatsen beviljar, underförstått, genom överlåtelse eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något innehåll, inklusive MiTeks handelsnamn, varumärken, servicemärken, logotyper och patent, utan MiTeks föregående skriftliga medgivande. Dessutom överför MiTek inte äganderätten till någon del av webbplatsen eller innehållet till dig.

Ingenting på webbplatsen eller i innehållet, inklusive programvara som är tillgänglig via webbplatsen, utgör eller är avsett att utgöra teknisk eller professionell rådgivning och kan inte användas för sådana ändamål.

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmänna ändamål och är kanske inte alltid korrekt, fullständig eller aktuell. Informationen på denna webbplats bör därför inte användas som enda grund eller som en primär grund för att fatta beslut; all tillit till informationen på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information, som endast tillhandahålls som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera, behålla eller underhålla någon information på webbplatsen. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på webbplatsen.

Licensinformation
Så länge du följer dessa användarvillkor ger MiTek dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-sublicerbar och icke-överförbar licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och innehållet endast för personligt, icke-kommersiellt och informativt bruk.

Du får inte kringgå eller inaktivera innehållsskyddssystem eller teknik för hantering av digitala rättigheter som används på webbplatsen eller innehållet, dekompilera, göra om ingenjörskonst, demontera eller på annat sätt reducera webbplatsen eller innehållet, inklusive programvara som görs tillgänglig via webbplatsen, till en form som kan läsas av människor, ta bort eller ändra identifiering, upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden om äganderätt från webbplatsen eller innehållet, eller få tillgång till eller använda webbplatsen eller innehållet på ett olagligt eller otillåtet sätt. Dessutom får du inte kopiera, publicera, ladda ner, ändra, överföra, översätta, distribuera, licensiera, anpassa eller utnyttja webbplatsen eller innehållet på något sätt, utom i de fall då detta uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor eller med MiTeks skriftliga förhandsgodkännande.

Länkade webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser eller online-resurser från tredje part ("länkade webbplatser") enbart för att underlätta för MiTeks webbplatsanvändare. Inkludering av länkade webbplatser på webbplatsen innebär inte att MiTek godkänner den länkade webbplatsen eller något företag, någon produkt eller tjänst. De länkade webbplatserna kan inte granskas eller kontrolleras av MiTek, och MiTek ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, policyn eller praxis på sådana länkade webbplatser. Varje länkad webbplats kan ha sina egna användarvillkor och sekretesspolicy som gäller vid användning av en länkad webbplats. Du måste göra ditt eget oberoende beslut om din interaktion med dessa länkade webbplatser, och om du beslutar dig för att få tillgång till eller använda sådana länkade webbplatser gör du det på egen risk.

Det är möjligt att andra webbplatser tillhandahåller länkar till webbplatsen med eller utan MiTeks godkännande. MiTek stöder inte sådana webbplatser och ansvarar inte för länkar från dessa webbplatser till webbplatsen, innehåll, tillgänglighet, policyer eller praxis på sådana andra webbplatser eller förluster som uppstår i samband med dem.

Användaruppförande
När du går in på eller använder webbplatsen måste du följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser, inklusive amerikanska och relevanta exportkontrollbestämmelser för andra länder än USA och alla andra lagar i USA eller andra länder än USA. Genom att få tillgång till och använda webbplatsen försäkrar och garanterar du att din tillgång till och användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag eller förordning.

Dessutom förväntar sig MiTek att alla användare av webbplatsen respekterar andras rättigheter och värdighet. Din tillgång till och användning av webbplatsen förutsätter att du följer dessa användarvillkor, inklusive de uppföranderegler som anges här. Du samtycker till att inte överföra eller på annat sätt göra tillgängligt via eller i samband med webbplatsen något som, oavsett om det är skyddat enligt lag eller inte: (i) är eller kan vara olagligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, förnedrande, hatiskt, skrämmande eller inkräktande på någon annans privatliv, (ii) är eller kan vara falskt, vilseledande, ärekränkande, förtalande, förtalande, bedrägligt, vilseledande eller skadeståndsgrundande; (iii) är eller kan vara profan, obscent, oanständig, vulgär, pornografisk eller på annat sätt stötande, iv) främjar bigotteri, rasism, hat, skada, trakasserier eller hot mot en person eller grupp på grund av ras, etnicitet, nationalitet, kön, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder; (v) kränker någon parts eller persons äganderätt eller immateriella rättigheter; (vi) nedvärderar MiTek, inklusive dess dotterbolag och närstående bolag, eller dess marknadsföringspartners; (vii) är eller kan vara icke-offentlig information om ett företag utan vederbörligt tillstånd att göra det; eller (viii) innehåller oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, "skräppost", "kedjebrev" eller någon annan form av uppmaning.

Du samtycker också till att du inte: (i) utger dig för att vara en person eller enhet, eller felaktigt uppger eller förvränger din tillhörighet till en person eller enhet; (ii) stör eller avbryter webbplatsen, servrar, utrustning eller nätverk som är anslutna till webbplatsen; (iii) infiltrerar eller på annat sätt försöker få obehörig åtkomst till webbplatsen; eller (iv) samlar in eller lagrar information, inklusive personligt identifierbar information, om användarna av webbplatsen eller använder sådan information i något syfte som inte är förenligt med syftet med webbplatsen.

Sekretesspolicy
MiTeks sekretesspolicy (tillgänglig här: https://www.mii.com/emea/privacy-notice/) gäller för användning av denna webbplats och är införlivad i dessa användarvillkor genom hänvisning. Om det finns en konflikt mellan dessa Användarvillkor och Sekretesspolicyn, kommer villkoren i Sekretesspolicyn att styra.

Ytterligare villkor; köp
Ytterligare villkor kan gälla för tjänster som är tillgängliga via webbplatsen, t.ex. licensvillkor som kan följa med programvara som är tillgänglig via webbplatsen och som du kan behöva godkänna innan du använder sådan programvara. Eventuella ytterligare villkor kommer att meddelas dig när du får tillgång till eller tar emot sådana tjänster och införlivas genom hänvisning i dessa användarvillkor. I händelse av en konflikt mellan dessa användarvillkor och de ytterligare villkoren ska de senare villkoren gälla för din användning av den specifika tjänsten.

MiTeks skyldigheter med avseende på försäljningen av sina produkter regleras enbart av de köpeavtal enligt vilka de tillhandahålls, och inget på denna webbplats ska tolkas som att det ändrar sådana avtal. MiTek kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i de produkter som beskrivs på webbplatsen eller i de tillämpliga priserna för sådana produkter. MiTek strävar efter att hålla informationen aktuell, men produktinformationen på webbplatsen kan från tid till annan vara inaktuell, och MiTek åtar sig inte att uppdatera produktinformationen på webbplatsen.

Konton, lösenord och säkerhet
För att få tillgång till vissa delar av webbplatsen eller tjänster som är tillgängliga via webbplatsen kan du behöva skapa ett konto, ett användarnamn och ett lösenord, som kan regleras av ytterligare villkor som du får när du skapar ett konto.

Du samtycker till att tillhandahålla och upprätthålla korrekt, aktuell och fullständig information, inklusive din kontaktinformation för meddelanden och annan kommunikation från MiTek och, i tillämpliga delar, din betalningsinformation. Dessutom samtycker du till att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för ditt konto, ditt användarnamn och ditt lösenord, och tar ansvar för alla aktiviteter under ditt konto till följd av att du inte har lyckats hålla denna information säker och sekretessbelagd.

Du samtycker till att omedelbart meddela MiTek om obehörig användning av ditt konto, användarnamn eller lösenord, eller om någon annan säkerhetsöverträdelse som du får kännedom om och som rör ditt konto, användarnamn eller lösenord. Du får inte använda någon annans konto, användarnamn eller lösenord utan uttrycklig tillåtelse och samtycke från ägaren av den informationen.

Användarinnehåll
All information (utom personlig information, som regleras av MiTeks sekretesspolicy), inklusive text, bilder, fotografier, videor, ljud, musik, konstverk, data och annat material som du skickar in eller gör tillgängligt för MiTek via webbplatsen eller på annat sätt kallas i dessa användarvillkor för "användarinnehåll".

Vi gör inga anspråk på äganderätt till ditt användarinnehåll; Men genom att göra användarinnehållet tillgängligt för MiTek via webbplatsen eller på annat sätt ger du MiTek en royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv och fullt ut underlicensierbar rätt och licens enligt alla upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter, integritets- och publicitetsrättigheter och andra immateriella rättigheter för att använda, överföra, reproducera, distribuera, kopiera, skriva ut, publicera, visa offentligt, översätta, skapa derivatverk från, modifiera, anpassa, göra tillgängligt och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll, helt eller delvis, och att införliva det i andra verk i alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som utvecklas i framtiden, i ett obegränsat antal kopior och utan begränsning i fråga om tid, sätt och frekvens för användning, utan ytterligare meddelande till dig, med eller utan angivande, och utan krav på tillstånd från eller betalning till dig eller någon annan person eller enhet. Du avstår också från och samtycker till att inte hävda några moraliska rättigheter eller liknande rättigheter i eller till användarinnehållet mot MiTek eller dess licenstagare, ombud, representanter och andra auktoriserade användare. Ovanstående rättigheter och licenser avseende Användarinnehåll ska överleva uppsägning av dessa Användarvillkor av någon anledning.

För allt användarinnehåll intygar och garanterar du att du äger eller har rätt och tillstånd, utan att behöva betala någon annan person eller enhet, att bevilja de rättigheter och licenser som beviljas enligt dessa användarvillkor för användarinnehållet, och att sådant användarinnehåll inte gör intrång eller på annat sätt bryter mot upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, patent, sekretess eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör någon tredje part. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla MiTek och dess dotterbolag och närstående bolag samt deras respektive anställda och tjänstemän skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar, anspråk eller utgifter (inklusive advokatkostnader) som tredje part riktar mot dem till följd av eller i samband med deras användning eller utnyttjande av ditt användarinnehåll.

Vi har rätt (men ingen skyldighet) att övervaka, granska, granska, lägga upp, ta bort, ändra, lagra och granska användarinnehåll när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive för att se till att användarinnehållet överensstämmer med dessa användarvillkor, utan föregående meddelande till dig. MiTek är inte ansvarig för beslut, brist på beslut eller förseningar i redigeringen eller borttagandet av användarinnehåll.

De åsikter som uttrycks i användarinnehållet återspeglar endast åsikterna hos den eller de personer som är ansvariga för användarinnehållet och återspeglar eventuellt inte MiTeks åsikter. MiTek är inte ansvarig för och stöder inte åsikter, synpunkter, råd eller rekommendationer som återspeglas i användarinnehållet. Dessutom har MiTek ingen kontroll över tredje parts användning eller missbruk av användarinnehåll som frivilligt offentliggörs via webbplatsen. Om du väljer att göra någon av dina personuppgifter eller annan information tillgänglig för allmänheten i Användarinnehåll eller på annat sätt, gör du det enbart på egen risk.

Feedback och information
Om inte MiTek i förväg skriftligen godkänner detta, kommer alla idéer eller feedback ("inlämningar"), inklusive idéer om nya eller förbättrade produkter eller tekniker, produkt- eller tjänsteförbättringar, processer, material eller marknadsföringsplaner, som du skickar till MiTek, vare sig du är tillfrågad eller inte, att betraktas som icke-konfidentiella och MiTek kommer att ha rätt att använda och utnyttja sådan information på obegränsad basis utan att du förväntar dig någon form av granskning, kompensation eller motprestation.

Du samtycker särskilt till att: (i) dina bidrag kommer automatiskt att bli MiTeks egendom, utan någon ersättning till dig, (ii) MiTek får använda eller utnyttja bidragen i vilket syfte som helst och på vilket sätt som helst, (iii) det finns ingen skyldighet för MiTek att granska bidragen, (iv) det finns ingen skyldighet att hålla bidragen konfidentiella, och (v) MiTek har inga förtroendeuppdrag eller andra skyldigheter på grund av dina bidrag.

För att undvika eventuella missförstånd om MiTeks produkter, tjänster eller marknadsföringsstrategier kan tyckas likna idéer eller feedback som du lämnat in, vänligen lämna inte in några oönskade bidrag i någon form till MiTek eller någon av dess anställda. Alla oönskade bidrag som du ändå frivilligt väljer att lämna kommer att behandlas på det sätt som beskrivs i föregående punkter.

Meddelande om upphovsrättsintrång
Om du i god tro anser att material som finns på webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt kan du eller din representant skicka MiTek ett skriftligt meddelande där du begär att MiTek tar bort sådant material eller blockerar tillgången till materialet till copyright@mii.com. Det skriftliga meddelandet ska innehålla följande information (kontakta din juridiska rådgivare eller se avsnitt 512(c)(3) i Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") för att bekräfta dessa krav):

  • En elektronisk eller fysisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till den exklusiva rättighet som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen.
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha blivit kränkt.
  • en beskrivning av var materialet finns på webbplatsen som är tillräckligt tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet. Det bästa sättet att snabbt hitta innehållet är att ange webbadresser i e-postmeddelandet.
  • Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
  • ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som det klagas över inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen.
  • ett uttalande av dig, under straffrättsliga påföljder, att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vi rekommenderar att du rådgör med din juridiska rådgivare innan du gör en anmälan. Observera att det finns straff för falska påståenden enligt DMCA.

Förbjuden användning av webbplatsen
Du får inte använda någon scraper, robot, spider eller annan automatiserad eller manuell process för att komma åt, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller innehållet utan MiTeks uttryckliga skriftliga tillstånd. Legitim sökmotorindexering är tillåten.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller någon server, utrustning eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller andra olagliga metoder, och inte heller bryta mot eller försöka bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller någon server, utrustning eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen.

Du får inte få eller försöka få information om någon annan användare av webbplatsen, inklusive att få tillgång till eller försöka få tillgång till ett konto som inte ägs av dig.

Du får inte vidta någon åtgärd som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller på någon server, utrustning eller nätverk som är ansluten till webbplatsen.

Du får inte medvetet eller vårdslöst införa något datavirus eller någon annan skadlig datorkod, filer eller program (inklusive, men inte begränsat till utpressningstrojaner, maskar, trojanska hästar, rootkits, keyloggers, dialers, spionprogram, adware eller oseriös säkerhetsprogramvara) som kommer att eller är avsett att avbryta, försämra, förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos webbplatsen eller någon server, utrustning eller nätverk som är ansluten till webbplatsen.

Ändringar av villkoren; uppsägning av åtkomst
MiTek förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa användarvillkor från tid till annan genom att publicera en reviderad version av dessa användarvillkor på webbplatsen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa Användarvillkor för ändringar. Om du inte samtycker till någon ändring av dessa användarvillkor måste du upphöra med att få tillgång till eller använda webbplatsen. Din tillgång till och användning av webbplatsen efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar. Ändringarna kommer inte att tillämpas på tvister mellan dig och MiTek som uppstått före det datum då MiTek publicerade de reviderade användarvillkoren som innehåller sådana ändringar. Datumet "Senast uppdaterad" nedan anger när dessa Användarvillkor senast ändrades.

MiTek kan när som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande ändra eller ta bort hela eller delar av webbplatsen eller innehållet, eller ta ut, ändra eller avstå från avgifter som krävs för att få tillgång till eller använda webbplatsen eller innehållet. Du samtycker till att MiTek inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller borttagning av webbplatsen eller innehållet, inklusive programvara som är tillgänglig via webbplatsen.

Överträdelse av dessa användarvillkor; åtgärder
MiTek kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, avsluta eller blockera din tillgång till eller användning av webbplatsen eller innehållet, om MiTek anser att du har överträtt eller agerat i strid med dessa användarvillkor eller på begäran av brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter. I sådana fall samtycker du till att MiTek omedelbart och utan att meddela dig kan inaktivera eller radera ditt konto, användarnamn och lösenord samt all relaterad information och filer som är kopplade till det.

Du samtycker till att varje överträdelse av dessa användarvillkor från din sida kommer att utgöra en olaglig och orättvis affärsmetod och kommer att orsaka oersättlig skada för MiTek, för vilken skadestånd i pengar skulle vara otillräckligt, och du samtycker till att MiTek erhåller alla förelägganden eller rättviselösningar som MiTek anser vara nödvändiga eller lämpliga under sådana omständigheter. Dessa åtgärder är ett tillägg till alla andra åtgärder som MiTek kan ha enligt lag eller i rättvisan.

Vid uppsägning av någon anledning upphör din rätt att få tillgång till och använda webbplatsen och innehållet, inklusive programvara som är tillgänglig via webbplatsen, omedelbart. Du samtycker till att MiTek inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för att din tillgång till webbplatsen eller innehållet avslutas, och MiTek kommer inte heller att vara skyldigt att göra information eller filer tillgängliga för dig efter en sådan uppsägning.

Om MiTek vidtar rättsliga åtgärder mot dig till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor har MiTek rätt att få ersättning från dig, och du samtycker till att betala alla rimliga advokatarvoden och kostnader för en sådan åtgärd, utöver alla andra åtgärder som MiTek beviljas.

Ansvarsfriskrivning
DENNA HEMSIDA, INKLUSIVE PROGRAMVARAN OCH INNEHÅLLET, TILLHANDAS I DET FUNKTIONSOMRÅDE OCH I DET FUNKTIONSOMRÅDE SOM ÄR TILLGÄNGLIGT, UTAN VILLKOR ELLER VILLKOR AV ETT TYP, vare sig uttryckliga eller underförstådda. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, FRÅNSÄGER SIG MITEK UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (i) alla garantier avseende tillgängligheten, exaktheten, lämpligheten, tillförlitligheten, aktualiteten eller användbarheten av webbplatsen och dess innehåll, och (ii) alla garantier om äganderätt, garantier om att inget intrång inte har begåtts, garantier eller villkor om marknadsmässighet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.

MITEK VARKEN GARANTERAR ELLER FÖRSÄKRAR ATT DENNA WEBBPLATS, PROGRAMVARA, INNEHÅLL ELLER SERVRAR ELLER FILER ELLER ANDRA DATA SOM DU KAN LADDA NER FRÅN WEBBPLATSEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. MITEK GARANTERAR INTE HELLER ATT DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER OAVBRUTEN, ATT EVENTUELLA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT GE SPECIFIKA RESULTAT.

MITEK FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR TREDJE PARTERS HANDLINGAR, UNDERLÅTENHET OCH BETEENDE I SAMBAND MED ELLER RELATERAT TILL DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DU TAR PÅ DIG DET FULLA ANSVARET FÖR DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ALLA LÄNKADE WEBBPLATSER. DIN ENDA ÅTGÄRD MOT MITEK OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ÄR ATT UPPHÖRA MED ÅTKOMSTEN TILL ELLER ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET. DENNA BEGRÄNSNING AV RÄTTSMEDEL ÄR EN DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA.

Din användning av eller tillit till information eller material på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, vilket MiTek inte kan hållas ansvarigt för. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Ansvarsbegränsning
UTAN OM DET ÄR FÖRBJUDET I LAGEN, SKA MITEK INTE SKA ANSÄTTAS TILL DIG FÖR INDIREKTA, SPECIELLA, PUNITIVA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA ELLER FOLKESKADE SKADOR (INKLUDERADE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION OCH LIKNANDE) ÄVEN OM MAN ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

Om MiTek, trots övriga bestämmelser i dessa användarvillkor, befinns vara ansvarig gentemot dig för någon skada eller förlust som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplad till din åtkomst till eller användning av webbplatsen, ska MiTeks ansvar under inga omständigheter överstiga hundra US-dollar (100,00 US-dollar). Med förbehåll för begränsningen av ansvaret här, ska alla anspråk, domar och ersättningar begränsas till faktiska kostnader som uppstått och lagstadgade skadestånd, men under inga omständigheter advokatkostnader, och du avstår härmed från alla rättigheter att få skadestånd multiplicerat eller på annat sätt ökat. MiTek kommer under inga omständigheter att vara ansvarig för att någon skyldighet inte kan uppfyllas på grund av en orsak som ligger utanför MiTeks kontroll.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsbegränsningar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

Skadestånd
Genom att gå in på eller använda webbplatsen eller innehållet samtycker du till att, i största möjliga utsträckning som lagen tillåter, försvara, ersätta och hålla MiTek och dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer och anställda skadeslösa från alla krav, anspråk, förluster, skulder, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår till följd av eller i samband med: (i) din tillgång till eller användning av webbplatsen, (ii) eventuella överträdelser av dessa användarvillkor av dig eller genom ditt konto, användarnamn eller lösenord, och (iii) påståenden om att användarinnehåll eller annat material som du gör tillgängligt via webbplatsen kränker eller bryter mot upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, patent, sekretess eller annan immateriell egendom eller andra immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör en tredje part.

Tillämpliga lagar; domstolsort
Du samtycker till att alla frågor som rör din åtkomst till eller användning av webbplatsen, inklusive alla tvister, regleras av USA:s lagar och av lagarna i delstaten Missouri utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Genom att använda webbplatsen godkänner och samtycker du också till personlig jurisdiktion och att alla tvister med MiTek eller som rör din åtkomst till eller användning av webbplatsen ska behandlas i de delstatsdomstolar som ligger i St. Louis County, Missouri, eller de federala domstolar som ligger i staden St. Louis, Missouri, och avstår från alla invändningar mot sådan personlig jurisdiktion eller plats.

Alla anspråk enligt dessa användarvillkor måste göras inom ett (1) år efter det att orsaken till talan uppstod, annars preskriberas kravet eller orsaken till talan.

Tillgång från andra länder än USA
Denna webbplats drivs och administreras från USA. Andra MiTek-webbplatser som är länkade via webbplatsen kan drivas eller administreras från olika platser utanför USA. MiTek varken garanterar eller försäkrar att webbplatsen, innehållet eller någon del av det är lämpligt eller tillgängligt för användning i någon särskild jurisdiktion. Om du går in på denna webbplats från en plats utanför USA gör du det på egen risk och eget initiativ, och är ensam ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. MiTek kan när som helst och efter eget gottfinnande begränsa webbplatsens tillgänglighet, helt eller delvis, till en person, ett geografiskt område eller en jurisdiktion som man väljer.

Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som refereras till, tillhandahålls eller är tillgängliga via webbplatsen tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser. Alla erbjudanden om funktioner, produkter eller tjänster på webbplatsen är ogiltiga där de är förbjudna.

Övrigt
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Inget av MiTeks avstående från någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses vara ett avstående från en sådan bestämmelse eller annan rättighet i framtiden, och inget beteende mellan MiTek och dig eller någon annan part ska anses ändra någon bestämmelse i dessa användarvillkor.

De bestämmelser i dessa Användarvillkor som till sin natur ska överleva uppsägningen av dessa Användarvillkor ska överleva en sådan uppsägning.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och MiTek när det gäller din tillgång till och användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och MiTek när det gäller sådan tillgång och användning.

Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller denna webbplats kan du kontakta oss genom att:
Skicka e-post till oss på: mitekcommunications@mii.com
Ring oss på: +1 314 851 2200 eller
Skriv till oss på:

Attn: Corporate Communications
MiTek Inc.
16023 Swingley Ridge Road
Chesterfield, MO 63017

Tack för att du besöker vår webbplats.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2021