Regulamin

Warunki korzystania z witryny

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Uzyskanie dostępu do witryny lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny ani z niej korzystać.

Własność witryny; Umowa
Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do witryny internetowej firmy MiTek Inc. znajdującej się pod adresem www.mii.com oraz do wszystkich powiązanych witryn internetowych spółek zależnych i stowarzyszonych firmy MiTek Inc. połączonych z witryną www.mii.com (zwanych łącznie "Witryną"). Witryna jest własnością firmy MiTek Inc., w tym jej spółek zależnych i stowarzyszonych (łącznie "MiTek"). Niniejsze Warunki użytkowania stanowią umowę między użytkownikiem (użytkownikiem lub przeglądającym Witrynę) a firmą MiTek, regulującą dostęp do Witryny i korzystanie z niej.

Zawartość Witryny
Cały tekst, interfejsy użytkownika, obrazy, zdjęcia, filmy, audio, muzyka, grafika, nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo i kod komputerowy (łącznie "Zawartość"), w tym projekt, wybór, ekspresja, "wygląd i styl" oraz układ takiej Zawartości, zawarte w Witrynie są własnością, są licencjonowane lub używane za zgodą MiTek i są chronione znakami towarowymi, szatą graficzną, prawami autorskimi, patentami i różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania ani Witryny nie przyznaje, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, żadnej licencji ani prawa do korzystania z jakiejkolwiek Treści, w tym nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i patentów MiTek, bez uprzedniej pisemnej zgody MiTek. Ponadto MiTek nie przenosi na użytkownika tytułu własności do żadnej części Witryny lub Treści.

Żaden z elementów Witryny lub Treści, w tym jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Witryny, nie stanowi ani nie ma stanowić porady inżynierskiej lub profesjonalnej i nie może być wykorzystywany do takich celów.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie zawsze być dokładne, kompletne lub aktualne. W związku z tym nie należy polegać na informacjach zawartych na niniejszej Stronie ani wykorzystywać ich jako jedynej lub głównej podstawy do podejmowania decyzji; wszelkie poleganie na informacjach zawartych na niniejszej Stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Niniejsza Witryna może zawierać pewne informacje historyczne, które są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości niniejszej Witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania, zachowywania ani utrzymywania jakichkolwiek informacji w Witrynie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w Witrynie.

Informacje o licencji
Tak długo, jak użytkownik przestrzega niniejszych Warunków użytkowania, MiTek udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny i Treści wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, informacyjnego użytku.

Użytkownik nie może omijać ani wyłączać żadnego systemu ochrony treści lub technologii zarządzania prawami cyfrowymi używanej z Witryną lub Treścią; dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Witryny lub Treści, w tym oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem Witryny, do postaci czytelnej dla człowieka; usuwać ani zmieniać identyfikacji, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności z Witryny lub Treści; ani uzyskiwać dostępu do Witryny lub Treści lub korzystać z nich w sposób niezgodny z prawem lub nieautoryzowany. Ponadto użytkownik nie może kopiować, publikować, pobierać, modyfikować, przesyłać, tłumaczyć, rozpowszechniać, licencjonować, dostosowywać ani wykorzystywać w żaden sposób Witryny lub Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub za uprzednią pisemną zgodą firmy MiTek.

Witryny połączone
Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych niezależnych witryn lub zasobów internetowych stron trzecich ("Witryny połączone") wyłącznie dla wygody użytkowników witryny MiTek. Włączenie Witryn Powiązanych do Witryny nie oznacza ani nie stanowi poparcia MiTek dla Witryny Powiązanej lub jakiejkolwiek firmy, produktu lub usługi. Witryny powiązane mogą nie być sprawdzane lub kontrolowane przez MiTek, a MiTek nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dostępność, politykę lub praktyki takich witryn powiązanych. Każda połączona witryna może mieć własne warunki użytkowania i politykę prywatności, które mają zastosowanie podczas korzystania z połączonej witryny. Użytkownik będzie musiał podjąć własną, niezależną decyzję dotyczącą interakcji z takimi Witrynami połączonymi, a jeśli zdecyduje się uzyskać dostęp do takich Witryn połączonych lub z nich korzystać, robi to na własne ryzyko.

Możliwe jest, że inne witryny będą udostępniać łącza do Witryny za zgodą lub bez zgody firmy MiTek. MiTek nie popiera takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek łącza z tych witryn do Witryny, treści, dostępność, polityki lub praktyki takich innych witryn, ani za jakiekolwiek straty poniesione w związku z nimi.

Postępowanie użytkownika
Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz wszelkich innych przepisów prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dostęp do Witryny i korzystanie z niej nie będzie naruszać żadnych obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów ani regulacji.

Ponadto MiTek oczekuje od wszystkich użytkowników Witryny poszanowania praw i godności innych osób. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest uzależnione od przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, w tym zasad postępowania określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią niczego, co - niezależnie od tego, czy jest chronione prawem - (i) jest lub może być niezgodne z prawem: (i) są lub mogą być niezgodne z prawem, zawierające groźby, obraźliwe, napastliwe, poniżające, nienawistne, zastraszające lub naruszające prywatność innych osób; (ii) są lub mogą być fałszywe, wprowadzające w błąd, zniesławiające, oszczercze, oszukańcze, zwodnicze lub niedozwolone; (iii) są lub mogą być bluźniercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, wulgarne, pornograficzne lub w inny sposób obraźliwe; (iv) promują bigoterię, rasizm, nienawiść, krzywdę, nękanie lub zastraszanie osoby lub grupy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, religię, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność; (v) narusza prawa własności lub prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub osoby; (vi) dyskredytuje MiTek, w tym jej spółki zależne i stowarzyszone, lub jej partnerów promocyjnych; (vii) jest lub może być niepubliczną informacją o firmie bez odpowiedniego upoważnienia do tego; lub (viii) zawiera niezamówione lub nieautoryzowane reklamy, materiały promocyjne, "spam", "łańcuszki" lub jakąkolwiek inną formę nagabywania.

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie: (i) podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani fałszywie podawać lub fałszywie przedstawiać swojego powiązania z osobą lub podmiotem; (ii) ingerować lub zakłócać działania Witryny, serwerów, sprzętu lub sieci podłączonych do Witryny; (iii) infiltrować lub w inny sposób próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny; lub (iv) gromadzić lub przechowywać informacji, w tym danych osobowych, o użytkownikach Witryny lub wykorzystywać takich informacji w jakimkolwiek celu niezgodnym z celem Witryny.

Polityka prywatności
Polityka prywatności MiTek (dostępna tutaj: https://www.mii.com/privacy-notice/) ma zastosowanie do korzystania z tej witryny i jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a Polityką prywatności, warunki Polityki prywatności będą miały pierwszeństwo.

Dodatkowe warunki; Zakupy
Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do usług dostępnych za pośrednictwem Witryny, takich jak warunki licencji, które mogą towarzyszyć oprogramowaniu dostępnemu za pośrednictwem Witryny, na które użytkownik może być zobowiązany wyrazić zgodę przed rozpoczęciem korzystania z takiego oprogramowania. Wszelkie dodatkowe warunki zostaną ujawnione użytkownikowi w momencie uzyskiwania dostępu lub otrzymywania takich usług i zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a dodatkowymi warunkami, te ostatnie będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z określonej usługi.

Zobowiązania firmy MiTek w odniesieniu do sprzedaży jej produktów są regulowane wyłącznie przez umowy zakupu, na podstawie których są one dostarczane, a żadne informacje zawarte na tej stronie nie powinny być interpretowane jako zmieniające takie umowy. MiTek może wprowadzać zmiany w dowolnych produktach opisanych w Witrynie lub w obowiązujących cenach takich produktów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Mimo że MiTek dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne, informacje o produktach w Witrynie mogą być od czasu do czasu nieaktualne, a MiTek nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji o produktach w Witrynie.

Konta, hasła i zabezpieczenia
Aby uzyskać dostęp do niektórych części Witryny lub usług dostępnych za jej pośrednictwem, może być wymagane utworzenie konta, nazwy użytkownika i hasła, które mogą podlegać dodatkowym warunkom udostępnianym użytkownikowi w momencie tworzenia konta.

Użytkownik zgadza się dostarczać i utrzymywać dokładne, aktualne i kompletne informacje, w tym dane kontaktowe na potrzeby powiadomień i innej komunikacji ze strony MiTek oraz, w stosownym zakresie, informacje dotyczące płatności. Ponadto użytkownik zgadza się podjąć uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie wynikające z niezachowania bezpieczeństwa i poufności tych informacji.

Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić MiTek o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta, nazwy użytkownika lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, o którym dowiedział się w związku z jego kontem, nazwą użytkownika lub hasłem. Użytkownik nie może korzystać z cudzego konta, nazwy użytkownika lub hasła bez wyraźnego pozwolenia i zgody właściciela tych informacji.

Treści użytkownika
Wszystkie informacje (inne niż dane osobowe, które podlegają Polityce prywatności firmy MiTek), w tym tekst, obrazy, zdjęcia, filmy, audio, muzyka, dzieła sztuki, dane i inne materiały, które użytkownik przesyła lub udostępnia firmie MiTek za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, są określane w niniejszych Warunkach użytkowania jako "Treści użytkownika".

Nie rościmy sobie praw własności do Treści użytkownika; Jednakże udostępniając Treści użytkownika firmie MiTek za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, użytkownik udziela firmie MiTek nieodpłatnego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na mocy wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw do prywatności i reklamy oraz innych praw własności intelektualnej do wykorzystywania, przesyłania, powielania, rozpowszechniania, kopiowania, drukowania, publikowania, publicznego wyświetlania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, modyfikować, dostosowywać, udostępniać i w inny sposób wykorzystywać takie Treści Użytkownika, w całości lub w części, oraz włączać je do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości, w dowolnej liczbie kopii i bez ograniczeń co do czasu, sposobu i częstotliwości użytkowania, bez dalszego powiadamiania użytkownika, z przypisaniem lub bez, oraz bez wymogu uzyskania zgody lub zapłaty na rzecz użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik zrzeka się również i zgadza się nie egzekwować żadnych praw osobistych lub podobnych praw do Treści użytkownika wobec firmy MiTek lub jej licencjobiorców, agentów, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników. Powyższe prawa i licencje dotyczące Treści użytkownika pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania z dowolnego powodu.

W odniesieniu do wszystkich Treści użytkownika użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada prawo i pozwolenie, bez konieczności dokonywania płatności na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, na przyznanie praw i licencji udzielonych na mocy niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do Treści użytkownika oraz że takie Treści użytkownika nie naruszają ani w żaden inny sposób nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, prywatności lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę MiTek oraz jej spółki zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich odpowiednich pracowników i urzędników przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (w tym honorariami prawników) skierowanymi przeciwko nim przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikającymi z lub w związku z używaniem lub wykorzystywaniem przez nich Treści użytkownika.

Mamy prawo (ale nie obowiązek) do monitorowania, wyświetlania, publikowania, usuwania, modyfikowania, przechowywania i przeglądania Treści użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym w celu zapewnienia zgodności Treści użytkownika z niniejszymi Warunkami użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. MiTek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, brak decyzji lub opóźnienia w edycji lub usuwaniu Treści użytkownika.

Opinie wyrażone w Treściach użytkownika odzwierciedlają wyłącznie opinie osób odpowiedzialnych za takie Treści użytkownika i mogą nie odzwierciedlać opinii firmy MiTek. MiTek nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera opinii, poglądów, porad ani zaleceń odzwierciedlonych w Treściach użytkownika. Ponadto MiTek nie ma kontroli nad wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie Treści użytkownika dobrowolnie upublicznionych za pośrednictwem Witryny. Jeśli użytkownik zdecyduje się na publiczne udostępnienie jakichkolwiek swoich danych osobowych lub innych informacji w Treściach użytkownika lub w inny sposób, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Informacje zwrotne i informacje
O ile MiTek nie wyrazi na to zgody z wyprzedzeniem i na piśmie, wszelkie pomysły lub informacje zwrotne ("zgłoszenia"), w tym pomysły na nowe lub ulepszone produkty lub technologie, ulepszenia produktów lub usług, procesy, materiały lub plany marketingowe, które użytkownik przesyła do MiTek, zamówione lub niezamówione, będą uważane za jawne, a MiTek będzie mógł swobodnie używać i wykorzystywać takie informacje w sposób nieograniczony, bez oczekiwania przez użytkownika recenzji, wynagrodzenia lub wynagrodzenia jakiegokolwiek rodzaju.

W szczególności użytkownik zgadza się, że: (i) zgłoszenia użytkownika automatycznie staną się własnością MiTek, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika; (ii) MiTek może używać lub wykorzystywać zgłoszenia w dowolnym celu i w dowolny sposób; (iii) MiTek nie ma obowiązku sprawdzania zgłoszeń; (iv) nie ma obowiązku zachowania poufności jakichkolwiek zgłoszeń; oraz (v) na MiTek nie spoczywa żadne zobowiązanie powiernicze ani inne z tytułu zgłoszeń użytkownika.

Aby uniknąć potencjalnych nieporozumień, jeśli produkty, usługi lub strategie marketingowe MiTek mogą wydawać się podobne do pomysłów lub opinii przesłanych przez użytkownika, prosimy o nieprzesyłanie żadnych niezamówionych zgłoszeń w jakiejkolwiek formie do MiTek lub któregokolwiek z jej pracowników. Wszelkie niezamówione zgłoszenia, które mimo to użytkownik dobrowolnie zdecyduje się przekazać, będą traktowane w sposób opisany w poprzednich akapitach.

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeśli użytkownik uważa w dobrej wierze, że materiały dostępne w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, użytkownik lub jego przedstawiciel może wysłać do firmy MiTek pisemne zawiadomienie z żądaniem usunięcia takich materiałów lub zablokowania dostępu do nich na adres copyright@mii.com. Pisemne powiadomienie powinno zawierać następujące informacje (należy skonsultować się z radcą prawnym lub zapoznać się z sekcją 512(c)(3) ustawy Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") w celu potwierdzenia tych wymagań):

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone lub, jeśli pojedyncze powiadomienie obejmuje wiele utworów chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej, reprezentatywną listę takich utworów na tej stronie.
  • identyfikacja utworu chronionego prawem autorskim, który rzekomo został naruszony.
  • opis miejsca, w którym materiał znajduje się w Witrynie, wystarczający do umożliwienia usługodawcy zlokalizowania materiału. Podanie adresów URL w treści wiadomości e-mail jest najlepszym sposobem na szybkie zlokalizowanie treści.
  • adres, numer telefonu i adres e-mail.
  • oświadczenie wyrażające w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • oświadczenie użytkownika, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zalecamy skonsultowanie się z doradcą prawnym przed złożeniem zawiadomienia. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą DMCA za fałszywe roszczenia grożą kary.

Zabronione korzystanie z Witryny
Użytkownik nie może używać skrobaków, robotów, pająków ani innych zautomatyzowanych lub ręcznych procesów w celu uzyskiwania dostępu, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny lub Treści bez wyraźnej pisemnej zgody MiTek. Zgodne z prawem indeksowanie w wyszukiwarkach jest dozwolone.

Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub jakiegokolwiek serwera, sprzętu lub sieci podłączonej do Witryny poprzez hakowanie, "wydobywanie" haseł lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób, ani naruszać lub próbować naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie lub jakimkolwiek serwerze, sprzęcie lub sieci podłączonej do Witryny.

Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku Witryny, w tym uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do jakiegokolwiek konta niebędącego jego własnością.

Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Witryny lub jakikolwiek serwer, sprzęt lub sieć podłączoną do Witryny.

Użytkownik nie może świadomie lub lekkomyślnie wprowadzać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych kodów komputerowych, plików lub programów (w tym między innymi oprogramowania ransomware, robaków, koni trojańskich, rootkitów, keyloggerów, dialerów, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania reklamowego lub nieuczciwego oprogramowania zabezpieczającego), które będą lub mają na celu przerwanie, pogorszenie, zniszczenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Witryny lub dowolnego serwera, sprzętu lub sieci podłączonej do Witryny.

Zmiany Warunków; zakończenie dostępu
MiTek zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu poprzez opublikowanie zmienionej wersji niniejszych Warunków użytkowania w Witrynie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków użytkowania pod kątem zmian. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę niniejszych Warunków użytkowania, musi zaprzestać uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie oznaczać akceptację takich zmian. Zmiany nie będą miały zastosowania do sporów między użytkownikiem a MiTek powstałych przed datą opublikowania przez MiTek zmienionych Warunków użytkowania zawierających takie zmiany. Data "Ostatnia aktualizacja" poniżej wskazuje, kiedy niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zmienione.

Firma MiTek może w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zmodyfikować lub usunąć całość lub część Witryny lub Treści, lub naliczyć, zmodyfikować lub znieść wszelkie opłaty wymagane do uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny lub Treści. Użytkownik zgadza się, że MiTek nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje lub usunięcie Witryny lub Treści, w tym oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Witryny.

Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; środki zaradcze
Firma MiTek może w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zakończyć lub zablokować dostęp użytkownika do Witryny lub Treści lub korzystanie z nich, jeśli stwierdzi, że użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków użytkowania lub na żądanie organów ścigania lub innych agencji rządowych. W takim przypadku użytkownik zgadza się, że MiTek może natychmiast i bez uprzedzenia dezaktywować lub usunąć jego konto, nazwę użytkownika i hasło oraz wszystkie powiązane z nimi informacje i pliki.

Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek naruszenie przez niego niniejszych Warunków użytkowania będzie stanowić niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową oraz spowoduje nieodwracalną szkodę dla firmy MiTek, w przypadku której odszkodowanie pieniężne byłoby nieadekwatne, i wyraża zgodę na uzyskanie przez firmę MiTek wszelkich nakazów sądowych lub słusznych zadośćuczynień, które firma MiTek uzna za konieczne lub odpowiednie w takich okolicznościach. Te środki zaradcze stanowią dodatek do wszelkich innych środków zaradczych, jakie MiTek może mieć na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu prawo użytkownika do dostępu i korzystania z Witryny i Treści, w tym oprogramowania dostępnego za pośrednictwem Witryny, natychmiast wygasa. Użytkownik zgadza się, że firma MiTek nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie dostępu użytkownika do Witryny lub Treści, ani też firma MiTek nie będzie zobowiązana do udostępnienia użytkownikowi jakichkolwiek informacji lub plików po takim zakończeniu.

Jeśli firma MiTek podejmie jakiekolwiek działania prawne przeciwko użytkownikowi w wyniku naruszenia przez niego niniejszych Warunków użytkowania, będzie ona uprawniona do odzyskania od użytkownika, a użytkownik zgadza się pokryć wszelkie uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty takiego działania, oprócz wszelkich innych zadośćuczynień przyznanych firmie MiTek.

Zrzeczenie się gwarancji
NINIEJSZA STRONA, W TYM JEJ OPROGRAMOWANIE I ZAWARTOŚĆ, JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W JAKIM JEST DOSTĘPNA, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, MITEK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI: (i) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WITRYNY I JEJ ZAWARTOŚCI; ORAZ (ii) JAKICHKOLWIEK GWARANCJI TYTUŁU, GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW, GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

MITEK NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA, OPROGRAMOWANIE, ZAWARTOŚĆ LUB SERWERY LUB JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB INNE DANE, KTÓRE MOŻNA POBRAĆ Z WITRYNY, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO MITEK NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WSZELKIE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZYNIESIE OKREŚLONE REZULTATY.

MITEK ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z WITRYNY ORAZ WSZELKICH POWIĄZANYCH WITRYN. JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI WOBEC MITEK Z TYTUŁU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY LUB TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB TREŚCI LUB KORZYSTANIA Z NICH. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI CZĘŚĆ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

Użytkownik korzysta lub polega na jakichkolwiek informacjach lub materiałach zamieszczonych w niniejszej Witrynie wyłącznie na własne ryzyko, za które firma MiTek nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem niniejszej Witryny spełniają jego określone wymagania.

Ograniczenie odpowiedzialności
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITEK NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WYJĄTKOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE (W TYM, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INFORMACJI ITP.), NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Jeśli, niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, firma MiTek zostanie uznana za odpowiedzialną wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty, które wynikają lub są w jakikolwiek sposób związane z dostępem użytkownika do witryny lub korzystaniem z niej, odpowiedzialność firmy MiTek w żadnym wypadku nie przekroczy stu dolarów amerykańskich (100,00 USD). Z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie, wszelkie roszczenia, wyroki i nagrody będą ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów bieżących i odszkodowań ustawowych, ale w żadnym wypadku do honorariów prawników, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do pomnożenia lub innego zwiększenia odszkodowania. W żadnym wypadku firma MiTek nie będzie odpowiedzialna za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn od niej niezależnych.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Odszkodowanie
Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny lub Treści, użytkownik zgadza się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo będzie bronić, zabezpieczać i chronić firmę MiTek i jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z lub w związku z: (i) dostępem użytkownika do Witryny lub korzystaniem z niej; (ii) jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika lub za pośrednictwem jego konta, nazwy użytkownika lub hasła; oraz (iii) jakimkolwiek zarzutem, że Treści użytkownika lub inne materiały udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny naruszają lub łamią prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, prywatność lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Obowiązujące prawo; miejsce
Użytkownik zgadza się, że wszystkie sprawy związane z dostępem lub korzystaniem z Witryny, w tym wszelkie spory, będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych i prawu stanu Missouri bez względu na przepisy kolizyjne. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża również zgodę na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową dla wszelkich sporów z MiTek lub związanych z dostępem lub korzystaniem z Witryny w sądach stanowych zlokalizowanych w hrabstwie St. Louis w stanie Missouri lub sądach federalnych zlokalizowanych w mieście St. Louis w stanie Missouri i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do takiej osobistej jurysdykcji lub właściwości miejscowej.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny działania, w przeciwnym razie takie roszczenie lub przyczyna działania ulegnie przedawnieniu.

Dostęp spoza Stanów Zjednoczonych
Niniejsza Witryna jest obsługiwana i administrowana ze Stanów Zjednoczonych. Inne witryny MiTek, do których łącza znajdują się w Witrynie, mogą być obsługiwane lub administrowane z różnych lokalizacji poza USA. MiTek nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Witryna, Zawartość lub jakakolwiek jej część jest odpowiednia lub dostępna do użytku w określonej jurysdykcji. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza USA, robi to na własne ryzyko i z własnej inicjatywy oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. MiTek może ograniczyć dostępność Witryny, w całości lub w części, do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybierze, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Chociaż Witryna jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi, o których mowa, dostarczane lub dostępne za pośrednictwem Witryny, są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek funkcji, produktów lub usług składane w Witrynie są nieważne tam, gdzie są zabronione.

Różne
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania przez MiTek nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia lub innego prawa w przyszłości, ani żaden sposób postępowania między MiTek a użytkownikiem lub jakąkolwiek inną stroną nie będzie uważany za modyfikujący jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.

Postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania, pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a MiTek w odniesieniu do dostępu użytkownika do Witryny i korzystania z niej oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia między użytkownikiem a MiTek w odniesieniu do takiego dostępu i korzystania.

Jak się z nami skontaktować
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub niniejszej Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:
Wysłanie wiadomości e-mail na adres: mitekcommunications@mii.com
Kontakt telefoniczny pod numerem: +1 314 851 2200 lub
Pisząc do nas na:

Attn: Corporate Communications
MiTek Inc.
16023 Swingley Ridge Road
Chesterfield, MO 63017

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2021 r.